අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 372670.2711643.24145.41
එකතුව 37 26 70.27   16 43.24   45.4  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 37 33 89.19 54.55
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 37 37 100 60.14
31 ඉංග්‍රීසි 29 11 37.93 12.93
32 ගණිතය 29 16 55.17 31.03
33 ඉතිහාසය 37 33 89.19 42.57
34 විද්‍යාව 33 25 75.76 34.09
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 5 5 100 50
43 චිත්‍ර 17 17 100 47.06
44 නැටුම් - දේශීය 6 6 100 54.17
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 6 6 100 87.5
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 15 13 86.67 41.67
61 භූගෝල විද්‍යාව 12 12 100 54.17
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 10 10 100 32.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 3 3 100 83.33
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 11 11 100 59.09
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 23 23 100 72.83