අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාදම්පා ම.ම.වි. 1076358.8814542.06135.661
එකතුව 107 63 58.88   45 42.06   35.66  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 107 86 80.37 64.53
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 107 95 88.79 46.5
31 ඉංග්‍රීසි 107 20 18.69 5.84
32 ගණිතය 107 51 47.66 21.03
33 ඉතිහාසය 107 75 70.09 36.68
34 විද්‍යාව 106 57 53.77 24.29
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 25 21 84 37
43 චිත්‍ර 34 33 97.06 50.74
44 නැටුම් - දේශීය 31 20 64.52 38.71
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 27 26 96.3 46.3
61 භූගෝල විද්‍යාව 1 1 100 100
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 79 68 86.08 46.52
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 6 5 83.33 54.17
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 26 25 96.15 57.69
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 14 9 64.29 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 61 53 86.89 45.08