අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාගෙදර ම.වි.1046259.6215552.88140.361
එකතුව 104 62 59.62   55 52.88   40.36  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 104 76 73.08 67.11
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 104 80 76.92 51.68
31 ඉංග්‍රීසි 104 47 45.19 22.12
32 ගණිතය 104 56 53.85 29.33
33 ඉතිහාසය 104 85 81.73 45.43
34 විද්‍යාව 104 70 67.31 33.17
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 31 29 93.55 41.13
43 චිත්‍ර 29 17 58.62 18.1
44 නැටුම් - දේශීය 36 35 97.22 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 29 29 100 68.1
61 භූගෝල විද්‍යාව 25 25 100 49
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 49 32 65.31 31.12
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 21 20 95.24 78.57
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 79 61 77.22 40.19
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4 3 75 56.25