අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පොල්පගොඩ ම.වි.1059388.5717268.57153.481
එකතුව 105 93 88.57   72 68.57   53.48  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 105 96 91.43 71.09
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 105 103 98.1 73.1
31 ඉංග්‍රීසි 105 55 52.38 28.1
32 ගණිතය 105 72 68.57 32.62
33 ඉතිහාසය 105 91 86.67 46.67
34 විද්‍යාව 105 76 72.38 35.24
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 16 15 93.75 43.75
43 චිත්‍ර 22 22 100 56.82
44 නැටුම් - දේශීය 20 20 100 72.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 43 43 100 88.37
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 7 7 100 53.57
61 භූගෝල විද්‍යාව 39 37 94.87 57.69
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 59 57 96.61 58.47
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 8 8 100 68.75
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 24 24 100 62.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 18 18 100 75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 55 54 98.18 75