අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1උඩුගම ම.වි.1239778.8617359.35150.781
එකතුව 123 97 78.86   73 59.35   50.78  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 123 108 87.8 69.68
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 123 115 93.5 65.65
31 ඉංග්‍රීසි 122 57 46.72 23.16
32 ගණිතය 122 74 60.66 34.22
33 ඉතිහාසය 123 110 89.43 57.72
34 විද්‍යාව 122 84 68.85 37.7
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 14 14 100 83.93
43 චිත්‍ර 16 15 93.75 39.06
44 නැටුම් - දේශීය 23 23 100 65.22
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 30 27 90 85
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 29 25 86.21 35.34
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 25 25 100 56
61 භූගෝල විද්‍යාව 62 56 90.32 43.95
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 35 30 85.71 55
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 20 19 95 66.25
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 11 10 90.91 40.91
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 27 22 81.48 44.44
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 64 64 100 80.86