අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පිටදෙණිය ම.වි.312064.5211651.61144.661
එකතුව 31 20 64.52   16 51.61   44.66  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 31 26 83.87 74.04
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 31 28 90.32 58.06
31 ඉංග්‍රීසි 31 10 32.26 12.1
32 ගණිතය 31 19 61.29 32.26
33 ඉතිහාසය 31 21 67.74 43.55
34 විද්‍යාව 31 15 48.39 21.77
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 5 5 100 80
43 චිත්‍ර 17 15 88.24 42.65
44 නැටුම් - දේශීය 5 5 100 50
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 1 1 100 100
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 6 6 100 83.33
61 භූගෝල විද්‍යාව 10 10 100 40
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 15 15 100 61.67
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 10 10 100 65
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 2 2 100 62.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 9 9 100 55.56
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 10 10 100 62.5