අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි20114371.14112863.68148.851
එකතුව 201 143 71.14   128 63.68   48.85  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 197 175 88.83 71.14
14 කතෝලික ධර්මය 4 4 100 75
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 201 183 91.04 60.32
31 ඉංග්‍රීසි 201 83 41.29 18.66
32 ගණිතය 201 141 70.15 40.3
33 ඉතිහාසය 201 169 84.08 50
34 විද්‍යාව 201 158 78.61 40.67
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 43 40 93.02 48.26
43 චිත්‍ර 38 33 86.84 44.74
44 නැටුම් - දේශීය 42 42 100 60.12
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 2 2 100 25
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 56 56 100 73.66
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 61 61 100 57.79
61 භූගෝල විද්‍යාව 14 14 100 75
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 120 102 85 46.46
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 6 6 100 79.17
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 26 25 96.15 73.08
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 51 49 96.08 56.86
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 55 48 87.27 39.09
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 46 44 95.65 74.46
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 23 20 86.96 42.39