අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි171588.2411058.82142.381
එකතුව 17 15 88.24   10 58.82   42.38  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 17 17 100 79.41
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 17 17 100 61.76
31 ඉංග්‍රීසි 17 3 17.65 5.88
32 ගණිතය 17 10 58.82 17.65
33 ඉතිහාසය 17 15 88.24 33.82
34 විද්‍යාව 17 6 35.29 13.24
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
44 නැටුම් - දේශීය 12 12 100 33.33
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 4 3 75 91.67
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 17 17 100 61.76
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 4 4 100 87.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 2 66.67 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 10 10 100 65