අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි.8562.5100035.421
එකතුව 8 5 62.5   0 0   35.42  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 8 8 100 62.5
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 8 8 100 65.63
31 ඉංග්‍රීසි 8 1 12.5 6.25
32 ගණිතය 8 0 0 0
33 ඉතිහාසය 8 4 50 25
34 විද්‍යාව 8 2 25 6.25
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 4 4 100 43.75
43 චිත්‍ර 4 4 100 68.75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 8 7 87.5 34.38
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 1 1 100 25
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 1 100 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 6 6 100 75