අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි.12011394.17110385.83160.591
එකතුව 120 113 94.17   103 85.83   60.59  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 120 119 99.17 83.19
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 120 120 100 74.58
31 ඉංග්‍රීසි 120 90 75 37.5
32 ගණිතය 120 103 85.83 47.5
33 ඉතිහාසය 120 117 97.5 61.04
34 විද්‍යාව 120 103 85.83 42.71
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 11 11 100 72.73
43 චිත්‍ර 15 15 100 71.67
44 නැටුම් - දේශීය 27 27 100 63.89
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 3 3 100 50
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 42 41 97.62 90.48
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 18 17 94.44 36.11
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 61 61 100 56.56
61 භූගෝල විද්‍යාව 32 32 100 73.44
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 24 23 95.83 43.75
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 3 3 100 83.33
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 10 10 100 67.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 22 22 100 45.45
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 23 23 100 66.3
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 46 46 100 87.5
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 19 19 100 61.84