අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි.282382.1411967.86153.041
එකතුව 28 23 82.14   19 67.86   53.04  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 28 27 96.43 75
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 28 28 100 63.39
31 ඉංග්‍රීසි 28 15 53.57 27.68
32 ගණිතය 28 19 67.86 33.04
33 ඉතිහාසය 28 25 89.29 49.11
34 විද්‍යාව 28 18 64.29 29.46
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 1 1 100 25
43 චිත්‍ර 5 5 100 90
44 නැටුම් - දේශීය 7 7 100 71.43
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 10 10 100 60
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 9 9 100 63.89
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 19 18 94.74 64.47
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 3 3 100 91.67
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 12 8 66.67 41.67
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 13 13 100 96.15