අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පෝද්දිවල ම.වි.1169884.4818371.55153.41
එකතුව 116 98 84.48   83 71.55   53.4  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 116 106 91.38 76.18
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 116 109 93.97 66.16
31 ඉංග්‍රීසි 115 60 52.17 20.87
32 ගණිතය 116 88 75.86 46.12
33 ඉතිහාසය 116 108 93.1 59.27
34 විද්‍යාව 116 92 79.31 39.87
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 14 13 92.86 41.07
43 චිත්‍ර 21 17 80.95 34.52
44 නැටුම් - දේශීය 21 21 100 69.05
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 54 54 100 66.2
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 44 42 95.45 46.02
61 භූගෝල විද්‍යාව 18 18 100 76.39
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 47 46 97.87 60.64
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 7 7 100 71.43
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 14 14 100 64.29
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 31 23 74.19 26.61
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 15 15 100 61.67
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 56 56 100 83.04