අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි.938692.4716873.12155.341
එකතුව 93 86 92.47   68 73.12   55.34  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 93 93 100 73.92
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 93 93 100 75
31 ඉංග්‍රීසි 93 46 49.46 19.62
32 ගණිතය 93 69 74.19 35.48
33 ඉතිහාසය 93 90 96.77 56.18
34 විද්‍යාව 93 76 81.72 35.75
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 11 11 100 70.45
43 චිත්‍ර 8 8 100 96.88
44 නැටුම් - දේශීය 28 28 100 62.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 6 6 100 95.83
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 32 32 100 57.03
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 34 34 100 50.74
61 භූගෝල විද්‍යාව 18 18 100 68.06
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 41 41 100 63.41
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 14 14 100 76.79
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 12 12 100 62.5
84 ශිල්ප කලා 3 3 100 66.67
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 19 19 100 75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 40 40 100 84.38
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 5 4 80 55