අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඉඳිපලේගොඩ ම.වි.10610195.2819084.91161.51
එකතුව 106 101 95.28   90 84.91   61.5  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 106 103 97.17 81.8
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 106 103 97.17 78.77
31 ඉංග්‍රීසි 106 55 51.89 23.58
32 ගණිතය 105 90 85.71 55.71
33 ඉතිහාසය 105 104 99.05 63.57
34 විද්‍යාව 105 93 88.57 49.05
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 24 24 100 55.21
43 චිත්‍ර 26 26 100 48.08
44 නැටුම් - දේශීය 18 18 100 63.89
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 29 29 100 75.86
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 41 41 100 51.22
61 භූගෝල විද්‍යාව 11 11 100 65.91
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 54 54 100 71.76
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 8 8 100 87.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 25 25 100 68
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 5 5 100 95
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 67 67 100 80.97