අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අමුගොඩ ම.වි.655584.6214366.15149.831
එකතුව 65 55 84.62   43 66.15   49.83  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 65 63 96.92 77.78
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 65 63 96.92 66.54
31 ඉංග්‍රීසි 64 26 40.63 12.5
32 ගණිතය 64 44 68.75 42.19
33 ඉතිහාසය 65 62 95.38 57.69
34 විද්‍යාව 65 50 76.92 33.08
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 11 11 100 50
43 චිත්‍ර 20 20 100 50
44 නැටුම් - දේශීය 27 27 100 49.07
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 1 1 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 25 24 96 47
61 භූගෝල විද්‍යාව 11 10 90.91 54.55
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 29 29 100 64.66
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 13 10 76.92 38.46
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 16 10 62.5 23.44
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 15 15 100 45
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 21 21 100 95.24