අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඌරගහ ම.වි.20214571.78112159.9144.381
එකතුව 202 145 71.78   121 59.9   44.38  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 202 165 81.68 72.12
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 202 176 87.13 57.92
31 ඉංග්‍රීසි 202 87 43.07 19.55
32 ගණිතය 202 128 63.37 33.29
33 ඉතිහාසය 202 147 72.77 37.38
34 විද්‍යාව 202 131 64.85 29.83
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 14 14 100 64.29
43 චිත්‍ර 35 32 91.43 55
44 නැටුම් - දේශීය 21 21 100 59.52
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 3 3 100 58.33
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 49 49 100 81.12
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 51 47 92.16 39.22
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 58 54 93.1 49.14
61 භූගෝල විද්‍යාව 40 40 100 64.38
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 104 81 77.88 42.31
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 44 43 97.73 51.14
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 34 27 79.41 53.68
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 105 92 87.62 61.9
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 20 17 85 48.68