අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඉඳුරුව ම.වි.161593.7511381.25151.221
එකතුව 16 15 93.75   13 81.25   51.22  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 16 16 100 70.31
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 16 16 100 65.63
31 ඉංග්‍රීසි 16 4 25 7.81
32 ගණිතය 16 13 81.25 39.06
33 ඉතිහාසය 16 14 87.5 54.69
34 විද්‍යාව 16 9 56.25 31.25
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 9 9 100 77.78
44 නැටුම් - දේශීය 2 2 100 62.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 5 5 100 60
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 8 7 87.5 56.25
61 භූගෝල විද්‍යාව 6 6 100 50
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 2 2 100 37.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 4 4 100 50
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 2 2 100 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 10 10 100 87.5