අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ගෝනගල ම.වි.1178471.7916454.7147.021
එකතුව 117 84 71.79   64 54.7   47.02  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 117 102 87.18 72.3
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 117 100 85.47 57.48
31 ඉංග්‍රීසි 116 56 48.28 22.41
32 ගණිතය 116 66 56.9 34.05
33 ඉතිහාසය 117 88 75.21 44.23
34 විද්‍යාව 117 79 67.52 35.26
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 24 24 100 55.21
43 චිත්‍ර 50 49 98 65
44 නැටුම් - දේශීය 29 29 100 62.93
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 4 4 100 31.25
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 34 33 97.06 52.94
61 භූගෝල විද්‍යාව 65 58 89.23 49.62
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 18 16 88.89 47.22
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 18 17 94.44 62.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 24 19 79.17 61.36
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 23 19 82.61 33.7
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 34 34 100 85.29
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 18 9 50 19.44