අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි.271451.851829.63130.711
එකතුව 27 14 51.85   8 29.63   30.71  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 27 25 92.59 57
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 27 25 92.59 42.59
31 ඉංග්‍රීසි 27 2 7.41 2.78
32 ගණිතය 27 10 37.04 13.89
33 ඉතිහාසය 27 18 66.67 28.7
34 විද්‍යාව 27 14 51.85 17.59
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 7 6 85.71 39.29
43 චිත්‍ර 15 15 100 45
44 නැටුම් - දේශීය 3 3 100 33.33
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 10 10 100 67.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 17 12 70.59 30.88
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 6 6 100 50
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 12 9 75 25
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 9 8 88.89 30.56