අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මඩකුඹුර ම.වි.1275240.9414031.5126.741
එකතුව 127 52 40.94   40 31.5   26.74  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 127 77 60.63 57.14
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 127 91 71.65 36.81
31 ඉංග්‍රීසි 127 27 21.26 7.68
32 ගණිතය 127 50 39.37 17.13
33 ඉතිහාසය 127 61 48.03 20.28
34 විද්‍යාව 127 51 40.16 14.37
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 14 13 92.86 41.07
43 චිත්‍ර 61 60 98.36 40.57
44 නැටුම් - දේශීය 29 29 100 40.52
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 47 29 61.7 26.06
61 භූගෝල විද්‍යාව 28 22 78.57 37.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 31 17 54.84 18.55
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 21 16 76.19 30.95
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 10 8 80 32.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 21 12 57.14 33.33
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 35 26 74.29 24.29
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 61 60 98.36 61.07