අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1යටගල ම.වි.26019675.38116061.54145.071
එකතුව 260 196 75.38   160 61.54   45.07  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 260 218 83.85 71.44
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 260 226 86.92 55.87
31 ඉංග්‍රීසි 260 78 30 10.38
32 ගණිතය 259 168 64.86 33.88
33 ඉතිහාසය 260 223 85.77 46.25
34 විද්‍යාව 260 196 75.38 36.63
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 24 24 100 47.92
43 චිත්‍ර 63 57 90.48 42.46
44 නැටුම් - දේශීය 49 48 97.96 45.41
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 40 40 100 85.63
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 58 58 100 56.47
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 75 74 98.67 52.67
61 භූගෝල විද්‍යාව 22 21 95.45 59.09
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 96 81 84.38 45.83
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 67 67 100 55.6
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 35 33 94.29 65
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 81 61 75.31 41.98
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 46 41 89.13 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 98 96 97.96 71.68