අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 26523889.81121179.62158.871
එකතුව 265 238 89.81   211 79.62   58.87  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 265 253 95.47 76.28
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 265 258 97.36 73.21
31 ඉංග්‍රීසි 265 176 66.42 33.49
32 ගණිතය 265 214 80.75 55.09
33 ඉතිහාසය 265 245 92.45 61.04
34 විද්‍යාව 265 227 85.66 46.6
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 32 30 93.75 58.59
41 සංගීතය - අපරදිග 3 3 100 58.33
43 චිත්‍ර 46 45 97.83 73.37
44 නැටුම් - දේශීය 60 55 91.67 43.33
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 8 8 100 62.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 27 27 100 84.26
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 74 67 90.54 46.62
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 154 148 96.1 50.65
61 භූගෝල විද්‍යාව 14 14 100 57.14
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 83 77 92.77 63.25
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 14 14 100 83.93
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 82 82 100 89.33
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 22 21 95.45 56.82
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 10 5 50 20
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 151 151 100 71.36