අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1රොන්නදූව ක.වි. 63501350129.811
එකතුව 6 3 50   3 50   29.81  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 6 5 83.33 50
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 5 83.33 41.67
31 ඉංග්‍රීසි 6 0 0 0
32 ගණිතය 6 4 66.67 20.83
33 ඉතිහාසය 6 5 83.33 29.17
34 විද්‍යාව 6 5 83.33 20.83
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 4 4 100 37.5
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 6 5 83.33 41.67
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 6 5 83.33 37.5