අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1තෙලිකඩ ම.වි.6583.331583.33154.251
එකතුව 6 5 83.33   5 83.33   54.25  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 6 6 100 58.33
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 6 100 58.33
31 ඉංග්‍රීසි 6 4 66.67 37.5
32 ගණිතය 6 5 83.33 58.33
33 ඉතිහාසය 6 5 83.33 41.67
34 විද්‍යාව 6 6 100 45.83
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 3 3 100 58.33
43 චිත්‍ර 2 2 100 75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 3 3 100 50
61 භූගෝල විද්‍යාව 2 2 100 62.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1 1 100 50
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 3 3 100 75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 1 100 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 2 2 100 75