අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 17412672.41111163.79146.121
එකතුව 174 126 72.41   111 63.79   46.12  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 174 140 80.46 66.61
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 174 158 90.8 62.93
31 ඉංග්‍රීසි 174 77 44.25 18.97
32 ගණිතය 174 121 69.54 38.36
33 ඉතිහාසය 174 139 79.89 42.53
34 විද්‍යාව 174 112 64.37 32.47
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 19 18 94.74 47.37
43 චිත්‍ර 75 72 96 55.67
44 නැටුම් - දේශීය 30 30 100 53.33
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 5 4 80 20
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 37 37 100 87.84
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 92 82 89.13 43.21
61 භූගෝල විද්‍යාව 34 34 100 52.21
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 45 37 82.22 41.67
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 3 3 100 58.33
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 66 65 98.48 57.58
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 18 17 94.44 52.78
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 12 10 83.33 47.92
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 64 64 100 80.47
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 14 8 57.14 17.86