අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 19117491.1116083.77165.831
එකතුව 191 174 91.1   160 83.77   65.83  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 191 189 98.95 81.22
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 191 189 98.95 79.19
31 ඉංග්‍රීසි 191 143 74.87 48.69
32 ගණිතය 191 165 86.39 60.34
33 ඉතිහාසය 191 173 90.58 62.57
34 විද්‍යාව 191 162 84.82 54.32
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 13 12 92.31 75
41 සංගීතය - අපරදිග 1 1 100 25
43 චිත්‍ර 26 26 100 76.92
44 නැටුම් - දේශීය 40 40 100 69.38
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 14 14 100 53.57
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 77 77 100 86.36
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 17 16 94.12 41.18
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 124 117 94.35 57.72
61 භූගෝල විද්‍යාව 4 4 100 62.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 41 39 95.12 65.24
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 22 22 100 81.82
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 63 63 100 82.54
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 2 66.67 25
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 36 30 83.33 40.28
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 89 89 100 76.97