අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1බටපොල ම.ම.වි. 1639960.7417747.24138.461
එකතුව 163 99 60.74   77 47.24   38.46  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 162 125 77.16 62.6
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 163 137 84.05 47.55
31 ඉංග්‍රීසි 163 64 39.26 15.8
32 ගණිතය 163 91 55.83 26.99
33 ඉතිහාසය 163 114 69.94 36.5
34 විද්‍යාව 163 83 50.92 21.01
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 27 26 96.3 39.81
43 චිත්‍ර 40 40 100 68.13
44 නැටුම් - දේශීය 43 41 95.35 51.16
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 17 17 100 47.06
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 27 26 96.3 50
61 භූගෝල විද්‍යාව 89 83 93.26 51.12
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 46 39 84.78 43.48
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 25 25 100 70
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 25
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 41 33 80.49 41.46
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 69 58 84.06 48.91
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 25 24 96 56