අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අලුත්වල ම.වි. 665684.8514060.61145.351
එකතුව 66 56 84.85   40 60.61   45.35  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 66 60 90.91 67.08
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 66 63 95.45 75.38
31 ඉංග්‍රීසි 66 22 33.33 11.74
32 ගණිතය 66 41 62.12 24.62
33 ඉතිහාසය 66 60 90.91 42.8
34 විද්‍යාව 66 44 66.67 25.38
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 12 6 50 18.75
43 චිත්‍ර 15 15 100 68.33
44 නැටුම් - දේශීය 25 25 100 54
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 10 10 100 75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 16 15 93.75 50
61 භූගෝල විද්‍යාව 38 38 100 44.08
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 7 6 85.71 46.43
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 5 5 100 70
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 15 15 100 66.67
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 5 5 100 45
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 7 7 100 53.57
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 34 34 100 76.47
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 3 60 25