අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7571.431342.86134.131
එකතුව 7 5 71.43   3 42.86   34.13  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 7 6 85.71 41.67
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 7 7 100 46.43
31 ඉංග්‍රීසි 7 0 0 0
32 ගණිතය 7 3 42.86 14.29
33 ඉතිහාසය 7 7 100 46.43
34 විද්‍යාව 7 5 71.43 21.43
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 7 7 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 7 6 85.71 32.14
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 7 7 100 60.71