අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කන්දෙගොඩ ම.වි. 14964.291642.86139.111
එකතුව 14 9 64.29   6 42.86   39.11  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 14 13 92.86 63.46
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 14 14 100 62.5
31 ඉංග්‍රීසි 14 5 35.71 10.71
32 ගණිතය 14 8 57.14 23.21
33 ඉතිහාසය 14 11 78.57 37.5
34 විද්‍යාව 14 5 35.71 16.07
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 4 3 75 37.5
44 නැටුම් - දේශීය 8 7 87.5 28.13
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 9 9 100 38.89
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 5 5 100 80
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 4 4 100 37.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 66.67
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 2 2 100 75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 5 5 100 60