උසස් පෙළ 2017 Walasmulla ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 159 79 49.69 57 35.85 23 14.47
3 කටුවන ජාතික පාසල 11 5 45.45 6 54.55 0 0.00
4 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 115 36 31.30 48 41.74 31 26.96
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 ‍මොදරවාන ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
4 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 32 22 68.75 8 25 2 6.25
5 මිද්දෙණිය ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
6 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කටුවන ජාතික පාසල 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00
2 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
3 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 99 55 55.56 33 33.33 11 11.11
4 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 73 31 42.47 26 35.62 16 21.92
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ‍මොදරවාන ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
2 මිද්දෙණිය ම.වි. 4 1 25.00 1 25 2 50.00
3 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 3 0 0.00 3 100 0 0.00
4 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
5 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
6 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 12 11 91.67 1 8.33 0 0.00
2 කටුවන ජාතික පාසල 52 41 78.85 10 19.23 1 1.92
3 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 85 65 76.47 18 21.18 2 2.35
4 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 121 92 76.03 27 22.31 2 1.65
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 රදනිආර ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 මුල්ගිරිගල ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
4 ඕකන්දයාය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
5 හඳුගල ම.වි. 11 10 90.91 1 9.09 0 0.00
6 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 10 9 90.00 1 10 0 0.00
7 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 7 6 85.71 0 0 1 14.29
8 මුරුතවෙල ම.වි. 14 12 85.71 2 14.29 0 0.00
9 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 13 10 76.92 1 7.69 2 15.38
10 මැදගංගොඩ ම.වි. 8 6 75.00 1 12.5 1 12.50
11 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
12 සියාරපිටිය ම.වි. 11 8 72.73 2 18.18 1 9.09
13 අඹගහහේන ම.වි. 21 15 71.43 3 14.29 3 14.29
14 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 14 10 71.43 3 21.43 1 7.14
15 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 98 68 69.39 26 26.53 4 4.08
16 මීගස්ආර ම.වි. 13 9 69.23 4 30.77 0 0.00
17 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 28 19 67.86 8 28.57 1 3.57
18 හොරේවෙල ම.වි. 15 10 66.67 4 26.67 1 6.67
19 ඕමාර ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
20 ‍මොදරවාන ම.වි. 27 18 66.67 8 29.63 1 3.70
21 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 77 50 64.94 19 24.68 8 10.39
22 රිටිගහයාය ම.වි. 11 7 63.64 3 27.27 1 9.09
23 මිද්දෙණිය ම.වි. 8 5 62.50 1 12.5 2 25.00
24 ‍වරාපිටිය ම.වි. 16 9 56.25 7 43.75 0 0.00
25 මොරයාය ම.වි. 5 2 40.00 3 60 0 0.00
26 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
27 එගොඩබැද්ද ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
28 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 80 70 87.50 10 12.5 0 0.00
2 කටුවන ජාතික පාසල 17 13 76.47 2 11.76 2 11.76
3 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
4 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 43 17 39.53 16 37.21 10 23.26
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 හොරේවෙල ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
2 මීගස්ආර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 රිටිගහයාය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
4 ‍මොදරවාන ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
5 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
6 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 10 6 60.00 4 40 0 0.00
7 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
8 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 9 3 33.33 4 44.44 2 22.22
9 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 5 1 20.00 3 60 1 20.00
10 මැදගංගොඩ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
11 ‍වරාපිටිය ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
12 මිද්දෙණිය ම.වි. 7 0 0.00 4 57.14 3 42.86
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 44 30 68.18 14 31.82 0 0.00
2 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 29 14 48.28 13 44.83 2 6.90
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 22 16 72.73 6 27.27 0 0.00
2 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 10 6 60.00 4 40 0 0.00
3 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.