උසස් පෙළ 2017 Udugama ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 2 0 0.00 2 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාගෙදර ම.වි. 4 0 0.00 2 50 2 50.00
2 ඕපාත ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
3 උඩුගම ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 7 0 0.00 2 28.57 5 71.43
2 නෙළුව ජාතික පාසල 1 0 0.00 1 100 0 0.00
3 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාගෙදර ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නෙළුව ජාතික පාසල 33 30 90.91 3 9.09 0 0.00
2 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 31 22 70.97 9 29.03 0 0.00
3 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 93 65 69.89 23 24.73 5 5.38
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මහාබෝධි ම.වි. 11 11 100.00 0 0 0 0.00
2 මාපලගම ම.ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 බටුවන්ගල ම.වි. 8 7 87.50 1 12.5 0 0.00
4 ඕපාත ම.වි. 29 25 86.21 4 13.79 0 0.00
5 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 11 9 81.82 2 18.18 0 0.00
6 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00
7 උඩුගම ම.වි. 52 40 76.92 11 21.15 1 1.92
8 පොල්පගොඩ ම.වි. 26 20 76.92 6 23.08 0 0.00
9 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 12 9 75.00 3 25 0 0.00
10 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 25 18 72.00 7 28 0 0.00
11 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 37 25 67.57 8 21.62 4 10.81
12 මාගෙදර ම.වි. 24 15 62.50 6 25 3 12.50
13 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 23 12 52.17 10 43.48 1 4.35
14 යටලමත්ත ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
15 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නෙළුව ජාතික පාසල 23 18 78.26 5 21.74 0 0.00
2 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 34 26 76.47 6 17.65 2 5.88
3 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 12 6 50.00 4 33.33 2 16.67
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 ඕපාත ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
3 පොල්පගොඩ ම.වි. 4 3 75.00 0 0 1 25.00
4 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 6 4 66.67 2 33.33 0 0.00
5 මහාබෝධි ම.වි. 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
6 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 13 7 53.85 5 38.46 1 7.69
7 මාගෙදර ම.වි. 13 7 53.85 4 30.77 2 15.38
8 උඩුගම ම.වි. 15 6 40.00 5 33.33 4 26.67
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නෙළුව ජාතික පාසල 16 16 100.00 0 0 0 0.00
2 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 33 19 57.58 11 33.33 3 9.09
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාගෙදර ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 2 1 50.00 0 0 1 50.00
2 නෙළුව ජාතික පාසල 11 5 45.45 6 54.55 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාගෙදර ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.