උසස් පෙළ 2017 Tangalle ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
2 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 89 48 53.93 27 30.34 14 15.73
3 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 46 24 52.17 16 34.78 6 13.04
4 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 15 6 40.00 4 26.67 5 33.33
5 මහානාග ජාතික පාසල 7 2 28.57 0 0 5 71.43
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 රන්න ම.වි. 4 2 50.00 1 25 1 25.00
2 තලාව ම.වි. 4 2 50.00 0 0 2 50.00
3 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 19 5 26.32 2 10.53 12 63.16
4 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 5 1 20.00 2 40 2 40.00
5 උඩයාල ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
6 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
7 නිහිළුව ම.වි 2 0 0.00 1 50 1 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
2 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 70 37 52.86 22 31.43 11 15.71
3 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 80 39 48.75 29 36.25 12 15.00
4 මහානාග ජාතික පාසල 10 4 40.00 5 50 1 10.00
5 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 8 3 37.50 4 50 1 12.50
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නිහිළුව ම.වි 3 2 66.67 0 0 1 33.33
2 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 22 6 27.27 11 50 5 22.73
3 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 11 2 18.18 5 45.45 4 36.36
4 රන්න ම.වි. 8 0 0.00 6 75 2 25.00
5 දබරැල්ල ම.වි. 4 0 0.00 4 100 0 0.00
6 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මහානාග ජාතික පාසල 38 30 78.95 7 18.42 1 2.63
2 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 14 11 78.57 2 14.29 1 7.14
3 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 41 32 78.05 9 21.95 0 0.00
4 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 39 28 71.79 8 20.51 3 7.69
5 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 14 10 71.43 2 14.29 2 14.29
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අම්බල ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 ගලගම ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 අරන්වෙල ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
4 කහවත්ත ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
5 රන්න ම.වි. 43 38 88.37 4 9.3 1 2.33
6 තලුන්න ම.වි. 52 41 78.85 10 19.23 1 1.92
7 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
8 දබරැල්ල ම.වි. 21 15 71.43 5 23.81 1 4.76
9 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 41 29 70.73 12 29.27 0 0.00
10 දෙබොක්කාව ම.වි. 6 4 66.67 2 33.33 0 0.00
11 කම්බුස්සාවල ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
12 අත්තනයාල ම.වි. 12 8 66.67 4 33.33 0 0.00
13 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 38 25 65.79 10 26.32 3 7.89
14 තලාව ම.වි. 26 17 65.38 8 30.77 1 3.85
15 කොටවාය ම.වි. 20 11 55.00 6 30 3 15.00
16 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 11 6 54.55 4 36.36 1 9.09
17 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 23 12 52.17 9 39.13 2 8.70
18 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
19 උඩයාල ම.වි. 14 5 35.71 9 64.29 0 0.00
20 පලපොත ම.වි. 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
21 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 15 4 26.67 7 46.67 4 26.67
22 නිහිළුව ම.වි 11 1 9.09 9 81.82 1 9.09
23 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මහානාග ජාතික පාසල 17 13 76.47 3 17.65 1 5.88
2 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 41 30 73.17 10 24.39 1 2.44
3 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 45 31 68.89 11 24.44 3 6.67
4 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 17 6 35.29 1 5.88 10 58.82
5 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 12 4 33.33 6 50 2 16.67
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අත්තනයාල ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 දබරැල්ල ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
4 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
5 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 25 22 88.00 3 12 0 0.00
6 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 9 6 66.67 2 22.22 1 11.11
7 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 13 8 61.54 2 15.38 3 23.08
8 දෙබොක්කාව ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
9 නිහිළුව ම.වි 6 3 50.00 2 33.33 1 16.67
10 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 7 2 28.57 4 57.14 1 14.29
11 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 14 2 14.29 8 57.14 4 28.57
12 රන්න ම.වි. 12 1 8.33 8 66.67 3 25.00
13 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 36 15 41.67 16 44.44 5 13.89
2 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 8 1 12.50 7 87.5 0 0.00
3 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 10 0 0.00 7 70 3 30.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තලුන්න ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 16 11 68.75 5 31.25 0 0.00
2 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 4 2 50.00 2 50 0 0.00
3 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තලුන්න ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.