උසස් පෙළ 2017 Mulatiyana ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 22 6 27.27 9 40.91 7 31.82
2 තිහගොඩ ජාතික පාසල 11 3 27.27 2 18.18 6 54.55
3 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 5 0 0.00 4 80 1 20.00
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාකඳුර ම.ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
2 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 8 5 62.50 1 12.5 2 25.00
3 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 5 3 60.00 1 20 1 20.00
4 යටියන ම.වි. 5 2 40.00 1 20 2 40.00
5 කෝංගල ම.ම.වි. 5 1 20.00 3 60 1 20.00
6 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 1 0 0.00 0 0 1 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 12 6 50.00 3 25 3 25.00
2 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 5 1 20.00 2 40 2 40.00
3 තිහගොඩ ජාතික පාසල 2 0 0.00 1 50 1 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාකඳුර ම.ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 5 2 40.00 0 0 3 60.00
3 කෝංගල ම.ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
4 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 11 3 27.27 4 36.36 4 36.36
5 යටියන ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
6 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 2 0 0.00 1 50 1 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 58 55 94.83 3 5.17 0 0.00
2 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 74 59 79.73 15 20.27 0 0.00
3 තිහගොඩ ජාතික පාසල 49 34 69.39 11 22.45 4 8.16
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පල්ලාවෙල ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
2 කිතලගම බටහිර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
4 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 3 3 100.00 0 0 0 0.00
5 කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි. 12 11 91.67 1 8.33 0 0.00
6 කැටියපේ ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
7 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 17 14 82.35 3 17.65 0 0.00
8 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 41 33 80.49 7 17.07 1 2.44
9 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 20 16 80.00 3 15 1 5.00
10 උල්ලල ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
11 කෝංගල ම.ම.වි. 18 13 72.22 3 16.67 2 11.11
12 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
13 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 51 35 68.63 14 27.45 2 3.92
14 අල්මිනා ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
15 බමුණුගම ම.වි. 12 8 66.67 4 33.33 0 0.00
16 ඕවිටිගමුව ක.වි. 24 16 66.67 8 33.33 0 0.00
17 යටියන ම.වි. 13 8 61.54 4 30.77 1 7.69
18 මාකඳුර ම.ම.වි. 49 29 59.18 13 26.53 7 14.29
19 දෙනගම ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තිහගොඩ ජාතික පාසල 8 8 100.00 0 0 0 0.00
2 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 44 31 70.45 7 15.91 6 13.64
3 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 23 15 65.22 7 30.43 1 4.35
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 ඕවිටිගමුව ක.වි. 5 4 80.00 0 0 1 20.00
4 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 8 6 75.00 0 0 2 25.00
5 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 24 17 70.83 7 29.17 0 0.00
6 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 23 15 65.22 6 26.09 2 8.70
7 මාකඳුර ම.ම.වි. 14 9 64.29 5 35.71 0 0.00
8 යටියන ම.වි. 13 1 7.69 9 69.23 3 23.08
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 37 33 89.19 3 8.11 1 2.70
2 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 27 20 74.07 7 25.93 0 0.00
3 තිහගොඩ ජාතික පාසල 6 3 50.00 3 50 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 18 10 55.56 8 44.44 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 20 12 60.00 5 25 3 15.00
2 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 18 10 55.56 8 44.44 0 0.00
3 තිහගොඩ ජාතික පාසල 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.