උසස් පෙළ 2017 Matara ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අර්ෆා ම.ම.වි. 14 11 78.57 3 21.43 0 0.00
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 216 165 76.39 38 17.59 13 6.02
3 රාහුල විද්‍යාලය 187 122 65.24 45 24.06 20 10.70
4 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 80 39 48.75 22 27.5 19 23.75
5 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 18 7 38.89 7 38.89 4 22.22
6 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 138 49 35.51 64 46.38 25 18.12
7 මාතර ම.ම.වි. 82 27 32.93 30 36.59 25 30.49
8 විජිත ම.ම.වි. 23 6 26.09 7 30.43 10 43.48
9 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 13 3 23.08 10 76.92 0 0.00
10 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 27 4 14.81 11 40.74 12 44.44
11 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 6 0 0.00 6 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තල්පාවිල ම.ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
2 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 32 9 28.13 13 40.63 10 31.25
3 කොටුව ජනාධිපති වි. 16 4 25.00 10 62.5 2 12.50
4 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
5 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 7 0 0.00 3 42.86 4 57.14
6 මහානාම ම.වි. 5 0 0.00 2 40 3 60.00
7 ඉල්මා ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
8 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අර්ෆා ම.ම.වි. 15 12 80.00 2 13.33 1 6.67
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 224 173 77.23 37 16.52 14 6.25
3 රාහුල විද්‍යාලය 99 75 75.76 18 18.18 6 6.06
4 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 11 7 63.64 2 18.18 2 18.18
5 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 115 52 45.22 39 33.91 24 20.87
6 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 37 16 43.24 14 37.84 7 18.92
7 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 12 5 41.67 4 33.33 3 25.00
8 මාතර ම.ම.වි. 69 21 30.43 22 31.88 26 37.68
9 විජිත ම.ම.වි. 22 5 22.73 11 50 6 27.27
10 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 15 3 20.00 7 46.67 5 33.33
11 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 6 1 16.67 2 33.33 3 50.00
2 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 39 6 15.38 17 43.59 16 41.03
3 කොටුව ජනාධිපති වි. 14 2 14.29 4 28.57 8 57.14
4 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 8 1 12.50 2 25 5 62.50
5 මහානාම ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
6 තල්පාවිල ම.ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
7 තලල්ල දකුණ ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 6 6 100.00 0 0 0 0.00
2 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 19 17 89.47 2 10.53 0 0.00
3 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 57 47 82.46 10 17.54 0 0.00
4 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 110 89 80.91 20 18.18 1 0.91
5 අර්ෆා ම.ම.වි. 31 22 70.97 9 29.03 0 0.00
6 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 31 22 70.97 9 29.03 0 0.00
7 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 90 60 66.67 29 32.22 1 1.11
8 මාතර ම.ම.වි. 48 30 62.50 16 33.33 2 4.17
9 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
10 විජිත ම.ම.වි. 42 25 59.52 16 38.1 1 2.38
11 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 41 20 48.78 19 46.34 2 4.88
12 රාහුල විද්‍යාලය 75 34 45.33 35 46.67 6 8.00
13 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 20 9 45.00 8 40 3 15.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පැලෑන සිරි වජිරඥාණ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
4 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
5 අපරැක්ක ම.වි. 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
6 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 43 35 81.40 8 18.6 0 0.00
7 ගොඩඋඩ ම.වි. 12 9 75.00 2 16.67 1 8.33
8 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
9 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 8 6 75.00 2 25 0 0.00
10 මහානාම ම.වි. 20 15 75.00 4 20 1 5.00
11 නාඳුගල ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
12 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 17 12 70.59 5 29.41 0 0.00
13 කොටුව ජනාධිපති වි. 37 26 70.27 8 21.62 3 8.11
14 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 45 31 68.89 12 26.67 2 4.44
15 තලල්ල දකුණ ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
16 කඹුරුගමුව ම.වි. 6 4 66.67 2 33.33 0 0.00
17 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 52 30 57.69 20 38.46 2 3.85
18 රෝහණ ම.වි. 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00
19 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00
20 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 31 17 54.84 12 38.71 2 6.45
21 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 15 8 53.33 4 26.67 3 20.00
22 කොකාවල ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
23 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 10 5 50.00 5 50 0 0.00
24 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
25 දීයගහ බටහිර ම.වි. 4 2 50.00 1 25 1 25.00
26 ගන්දර ම.වි. 11 5 45.45 5 45.45 1 9.09
27 තල්පාවිල ම.ම.වි. 21 9 42.86 12 57.14 0 0.00
28 අත්තුඩාව ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
29 බෙලිදෙණිය ම.වි. 4 1 25.00 3 75 0 0.00
30 දෙමටපිටිය ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
31 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 4 0 0.00 2 50 2 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 63 58 92.06 4 6.35 1 1.59
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 107 91 85.05 15 14.02 1 0.93
3 අර්ෆා ම.ම.වි. 33 27 81.82 6 18.18 0 0.00
4 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 5 4 80.00 1 20 0 0.00
5 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 52 39 75.00 12 23.08 1 1.92
6 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
7 මින්හාත් ජාතික පාසල 11 8 72.73 2 18.18 1 9.09
8 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 31 22 70.97 7 22.58 2 6.45
9 මාතර ම.ම.වි. 59 39 66.10 14 23.73 6 10.17
10 රාහුල විද්‍යාලය 104 68 65.38 34 32.69 2 1.92
11 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 92 53 57.61 33 35.87 6 6.52
12 විජිත ම.ම.වි. 37 21 56.76 11 29.73 5 13.51
13 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 47 21 44.68 23 48.94 3 6.38
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ගන්දර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
2 බෙලිදෙණිය ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
4 කඹුරුගමුව ම.වි. 9 8 88.89 0 0 1 11.11
5 ඉල්මා ම.වි. 6 5 83.33 0 0 1 16.67
6 කොටුව ජනාධිපති වි. 23 18 78.26 3 13.04 2 8.70
7 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
8 ගොඩඋඩ ම.වි. 15 10 66.67 4 26.67 1 6.67
9 තලල්ල දකුණ ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
10 අපරැක්ක ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
11 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 15 9 60.00 2 13.33 4 26.67
12 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 17 10 58.82 5 29.41 2 11.76
13 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
14 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
15 මහානාම ම.වි. 12 6 50.00 6 50 0 0.00
16 තල්පාවිල ම.ම.වි. 10 5 50.00 3 30 2 20.00
17 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 15 7 46.67 6 40 2 13.33
18 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 9 3 33.33 3 33.33 3 33.33
19 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
20 නාඳුගල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
21 රෝහණ ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අර්ෆා ම.ම.වි. 19 19 100.00 0 0 0 0.00
2 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 40 40 100.00 0 0 0 0.00
3 මාතර ම.ම.වි. 94 64 68.09 26 27.66 4 4.26
4 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 23 12 52.17 10 43.48 1 4.35
5 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 4 1 25.00 2 50 1 25.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 11 2 18.18 7 63.64 2 18.18
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අර්ෆා ම.ම.වි. 10 10 100.00 0 0 0 0.00
2 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 7 7 100.00 0 0 0 0.00
3 මාතර ම.ම.වි. 26 18 69.23 7 26.92 1 3.85
4 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 5 3 60.00 2 40 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 පැලෑන සිරි වජිරඥාණ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.