උසස් පෙළ 2017 Hambantota ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 සුරියවැව ජාතික පාසල 27 14 51.85 6 22.22 7 25.93
2 දෙබරවැව ම.ම.වි. 43 21 48.84 8 18.6 14 32.56
3 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 51 20 39.22 14 27.45 17 33.33
4 සුචී ජාතික පාසල 12 4 33.33 3 25 5 41.67
5 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 11 3 27.27 6 54.55 2 18.18
6 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 බෝලාන ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
3 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 4 2 50.00 2 50 0 0.00
4 විහාරගල ම.වි. 6 3 50.00 2 33.33 1 16.67
5 තිස්සමහාරාම ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 47 19 40.43 17 36.17 11 23.40
2 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 32 12 37.50 13 40.63 7 21.88
3 දෙබරවැව ම.ම.වි. 38 12 31.58 11 28.95 15 39.47
4 සුචී ජාතික පාසල 16 5 31.25 8 50 3 18.75
5 සුරියවැව ජාතික පාසල 8 1 12.50 7 87.5 0 0.00
6 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 2 0 0.00 0 0 2 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 විහාරගල ම.වි. 3 2 66.67 0 0 1 33.33
2 බෝලාන ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
3 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 7 3 42.86 3 42.86 1 14.29
4 මාගම ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
5 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙබරවැව ම.ම.වි. 36 34 94.44 2 5.56 0 0.00
2 සුරියවැව ජාතික පාසල 97 84 86.60 8 8.25 5 5.15
3 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 50 42 84.00 8 16 0 0.00
4 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 68 56 82.35 9 13.24 3 4.41
5 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 22 16 72.73 6 27.27 0 0.00
6 සුචී ජාතික පාසල 34 23 67.65 11 32.35 0 0.00
7 සහිරා ජාතික පාසල 11 6 54.55 4 36.36 1 9.09
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 විහාරගල 550 ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
2 වැලිපටන්විල ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 මාගම ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
4 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
5 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
6 මහසෙන්පුර ම.වි. 16 15 93.75 1 6.25 0 0.00
7 වීරියගම ම.වි. 8 7 87.50 1 12.5 0 0.00
8 නබඩගස්වැව ම.වි. 29 25 86.21 4 13.79 0 0.00
9 බෝලාන ම.වි. 11 9 81.82 2 18.18 0 0.00
10 මුරවැසිහේන ම.වි 5 4 80.00 1 20 0 0.00
11 තිස්සමහාරාම ම.වි. 64 49 76.56 11 17.19 4 6.25
12 මිගහජදුර ම.වි. 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00
13 බඳගිරිය ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
14 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 30 21 70.00 8 26.67 1 3.33
15 විහාරගල ම.වි. 26 17 65.38 8 30.77 1 3.85
16 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 25 16 64.00 5 20 4 16.00
17 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 8 5 62.50 2 25 1 12.50
18 උඩමලල ම.වි. 12 7 58.33 5 41.67 0 0.00
19 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 19 11 57.89 7 36.84 1 5.26
20 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 21 12 57.14 7 33.33 2 9.52
21 කොග්ගල්ල ම.වි. 14 8 57.14 6 42.86 0 0.00
22 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 15 8 53.33 5 33.33 2 13.33
23 අම්බලන්තොට ම.වි. 29 15 51.72 11 37.93 3 10.34
24 බෙරලිහෙල ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
25 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
26 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
27 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 5 2 40.00 2 40 1 20.00
28 මාමඩල ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
29 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
30 මැදවැලෑන ම.වි. 18 0 0.00 12 66.67 6 33.33
31 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙබරවැව ම.ම.වි. 109 86 78.90 21 19.27 2 1.83
2 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 30 16 53.33 13 43.33 1 3.33
3 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 50 24 48.00 21 42 5 10.00
4 සුරියවැව ජාතික පාසල 9 4 44.44 4 44.44 1 11.11
5 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 52 15 28.85 29 55.77 8 15.38
6 සුචී ජාතික පාසල 21 5 23.81 12 57.14 4 19.05
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මුරවැසිහේන ම.වි 2 2 100.00 0 0 0 0.00
2 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
3 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 9 6 66.67 3 33.33 0 0.00
4 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
5 විහාරගල ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
6 බෝලාන ම.වි. 20 12 60.00 5 25 3 15.00
7 බඳගිරිය ම.වි. 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29
8 මාමඩල ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
9 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 6 3 50.00 0 0 3 50.00
10 අම්බලන්තොට ම.වි. 17 7 41.18 10 58.82 0 0.00
11 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 18 6 33.33 7 38.89 5 27.78
12 තිස්සමහාරාම ම.වි. 30 10 33.33 11 36.67 9 30.00
13 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
14 උඩමලල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 24 13 54.17 11 45.83 0 0.00
2 දෙබරවැව ම.ම.වි. 42 18 42.86 19 45.24 5 11.90
3 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 10 3 30.00 5 50 2 20.00
4 සහිරා ජාතික පාසල 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
2 විහාරගල ම.වි. 4 1 25.00 3 75 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙබරවැව ම.ම.වි. 10 9 90.00 1 10 0 0.00
2 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 8 4 50.00 3 37.5 1 12.50
3 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 13 5 38.46 6 46.15 2 15.38
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 විහාරගල ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
2 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.