උසස් පෙළ 2017 Elpitiya ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආනන්ද ම.ම.වි. 40 21 52.50 11 27.5 8 20.00
2 ගාමිණී ම.ම.වි. 8 2 25.00 6 75 0 0.00
3 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 54 12 22.22 22 40.74 20 37.04
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අමුගොඩ ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
2 මිරිස්වත්ත ම.වි. 7 1 14.29 3 42.86 3 42.86
3 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 4 0 0.00 1 25 3 75.00
4 යටගල ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
5 ඇලකාක ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
6 ගෝනගල ම.වි. 3 0 0.00 3 100 0 0.00
7 කහදූව ම.වි. 4 0 0.00 2 50 2 50.00
8 පෝද්දිවල ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආනන්ද ම.ම.වි. 38 17 44.74 16 42.11 5 13.16
2 ගාමිණී ම.ම.වි. 10 2 20.00 4 40 4 40.00
3 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 35 6 17.14 13 37.14 16 45.71
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කහදූව ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
2 යටගල ම.වි. 2 0 0.00 1 50 1 50.00
3 ඇලකාක ම.වි. 6 0 0.00 3 50 3 50.00
4 මිරිස්වත්ත ම.වි. 3 0 0.00 0 0 3 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආනන්ද ම.ම.වි. 46 40 86.96 6 13.04 0 0.00
2 ගාමිණී ම.ම.වි. 32 26 81.25 6 18.75 0 0.00
3 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 79 54 68.35 24 30.38 1 1.27
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 හත්තක ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 ඌරගහ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 අමුගොඩ ම.වි. 7 7 100.00 0 0 0 0.00
4 කහදූව ම.වි. 22 21 95.45 1 4.55 0 0.00
5 පෝද්දිවල ම.වි. 28 26 92.86 2 7.14 0 0.00
6 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 16 14 87.50 1 6.25 1 6.25
7 ගෝනගල ම.වි. 26 22 84.62 3 11.54 1 3.85
8 ඇලකාක ම.වි. 50 41 82.00 9 18 0 0.00
9 නියාගම විජිත ම.වි. 16 13 81.25 3 18.75 0 0.00
10 ගණේගොඩ ම.වි. 16 13 81.25 3 18.75 0 0.00
11 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 46 37 80.43 9 19.57 0 0.00
12 ශ්‍රී විපුලසාර ම.වි. 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11
13 නවදගල ම.වි. 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00
14 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 12 9 75.00 3 25 0 0.00
15 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 36 27 75.00 8 22.22 1 2.78
16 ශාන්ත මරියා ම.වි. 16 11 68.75 3 18.75 2 12.50
17 රන්තොටුවිල ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
18 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 21 13 61.90 7 33.33 1 4.76
19 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
20 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 24 11 45.83 11 45.83 2 8.33
21 යටගල ම.වි. 32 13 40.63 12 37.5 7 21.88
22 ගුරුකන්ද ම.වි. 5 2 40.00 1 20 2 40.00
23 මඩකුඹුර ම.වි. 24 9 37.50 11 45.83 4 16.67
24 මිරිස්වත්ත ම.වි. 9 3 33.33 6 66.67 0 0.00
25 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 4 1 25.00 3 75 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 143 85 59.44 39 27.27 19 13.29
2 ආනන්ද ම.ම.වි. 81 45 55.56 25 30.86 11 13.58
3 ගාමිණී ම.ම.වි. 36 16 44.44 16 44.44 4 11.11
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
3 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 8 7 87.50 0 0 1 12.50
4 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 14 10 71.43 3 21.43 1 7.14
5 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
6 ඉඳුරුව ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
7 නියාගම විජිත ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
8 ඇලකාක ම.වි. 26 17 65.38 7 26.92 2 7.69
9 පෝද්දිවල ම.වි. 11 7 63.64 3 27.27 1 9.09
10 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 19 12 63.16 6 31.58 1 5.26
11 කහදූව ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
12 ගණේගොඩ ම.වි. 5 3 60.00 1 20 1 20.00
13 මිරිස්වත්ත ම.වි. 8 4 50.00 2 25 2 25.00
14 ගුරුකන්ද ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
15 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 5 2 40.00 2 40 1 20.00
16 ශාන්ත මරියා ම.වි. 6 2 33.33 0 0 4 66.67
17 මඩකුඹුර ම.වි. 8 1 12.50 4 50 3 37.50
18 යටගල ම.වි. 13 1 7.69 5 38.46 7 53.85
19 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
20 ගෝනගල ම.වි. 3 0 0.00 3 100 0 0.00
21 ඌරගහ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආනන්ද ම.ම.වි. 54 36 66.67 17 31.48 1 1.85
2 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 36 15 41.67 19 52.78 2 5.56
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආනන්ද ම.ම.වි. 14 9 64.29 3 21.43 2 14.29
2 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 24 9 37.50 11 45.83 4 16.67
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.