උසස් පෙළ 2017 Deniyaya ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙනියාය ම.ම.වි 3 2 66.67 0 0 1 33.33
2 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 3 1 33.33 0 0 2 66.67
3 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 18 1 5.56 10 55.56 7 38.89
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 20 5 25.00 11 55 4 20.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 2 1 50.00 0 0 1 50.00
2 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
3 දෙනියාය ම.ම.වි 7 0 0.00 4 57.14 3 42.86
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 11 1 9.09 5 45.45 5 45.45
2 පිටබැද්දර ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කොට‍පොල ම.වි 32 26 81.25 5 15.63 1 3.13
2 දෙනියාය ම.ම.වි 68 55 80.88 10 14.71 3 4.41
3 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 120 92 76.67 25 20.83 3 2.50
4 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 61 45 73.77 13 21.31 3 4.92
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 8 8 100.00 0 0 0 0.00
2 පල්ලෙගම ම.වි. 33 28 84.85 5 15.15 0 0.00
3 පස්ගොඩ ම.වි. 10 8 80.00 0 0 2 20.00
4 බෙංගමුව ම.වි. 14 11 78.57 3 21.43 0 0.00
5 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 26 20 76.92 6 23.08 0 0.00
6 බෙරලපනාතර ම.වි. 30 23 76.67 7 23.33 0 0.00
7 අලපලාදෙණිය ම.වි. 21 16 76.19 4 19.05 1 4.76
8 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 7 5 71.43 1 14.29 1 14.29
9 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 31 21 67.74 10 32.26 0 0.00
10 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 12 8 66.67 3 25 1 8.33
11 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
12 ගින්නලිය ම.වි. 21 13 61.90 8 38.1 0 0.00
13 පිටබැද්දර ම.වි. 28 17 60.71 8 28.57 3 10.71
14 දෑරංගල ම.වි. 28 17 60.71 11 39.29 0 0.00
15 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 44 25 56.82 11 25 8 18.18
16 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 42 22 52.38 18 42.86 2 4.76
17 කළුබෝවිටියන ම.වි. 16 8 50.00 5 31.25 3 18.75
18 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 8 3 37.50 2 25 3 37.50
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙනියාය ම.ම.වි 82 72 87.80 8 9.76 2 2.44
2 කොට‍පොල ම.වි 31 27 87.10 2 6.45 2 6.45
3 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 44 37 84.09 6 13.64 1 2.27
4 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 95 63 66.32 23 24.21 9 9.47
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 අලපලාදෙණිය ම.වි. 9 9 100.00 0 0 0 0.00
2 බෙංගමුව ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
3 කළුබෝවිටියන ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
4 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 20 16 80.00 4 20 0 0.00
5 පල්ලෙගම ම.වි. 18 14 77.78 4 22.22 0 0.00
6 පිටබැද්දර ම.වි. 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11
7 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 56 37 66.07 14 25 5 8.93
8 බෙරලපනාතර ම.වි. 33 17 51.52 11 33.33 5 15.15
9 දෑරංගල ම.වි. 10 4 40.00 4 40 2 20.00
10 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 14 9 64.29 5 35.71 0 0.00
2 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 26 13 50.00 11 42.31 2 7.69
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පිටබැද්දර ම.වි. 7 3 42.86 4 57.14 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
2 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 8 3 37.50 4 50 1 12.50
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පිටබැද්දර ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.