උසස් පෙළ 2017 Ambalangoda ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 152 79 51.97 52 34.21 21 13.82
2 රේවත ජාතික පාසල 12 5 41.67 3 25 4 33.33
3 දේවානන්ද විද්‍යාලය 101 39 38.61 36 35.64 26 25.74
4 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 3 1 33.33 0 0 2 66.67
5 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 4 0 0.00 0 0 4 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාදම්පා ම.ම.වි. 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
2 බටපොල ම.ම.වි. 7 2 28.57 2 28.57 3 42.86
3 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 11 3 27.27 2 18.18 6 54.55
4 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 49 9 18.37 19 38.78 21 42.86
5 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 20 2 10.00 10 50 8 40.00
6 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 3 0 0.00 0 0 3 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දේවානන්ද විද්‍යාලය 61 37 60.66 15 24.59 9 14.75
2 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 115 67 58.26 32 27.83 16 13.91
3 රේවත ජාතික පාසල 9 3 33.33 3 33.33 3 33.33
4 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
5 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 28 6 21.43 10 35.71 12 42.86
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 30 8 26.67 17 56.67 5 16.67
2 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 26 6 23.08 9 34.62 11 42.31
3 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 16 2 12.50 8 50 6 37.50
4 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
5 බටපොල ම.ම.වි. 5 0 0.00 4 80 1 20.00
6 මාදම්පා ම.ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දේවානන්ද විද්‍යාලය 104 89 85.58 14 13.46 1 0.96
2 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 85 69 81.18 14 16.47 2 2.35
3 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 80 60 75.00 14 17.5 6 7.50
4 රේවත ජාතික පාසල 26 17 65.38 6 23.08 3 11.54
5 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 22 13 59.09 6 27.27 3 13.64
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කන්දෙගොඩ ම.වි. 8 8 100.00 0 0 0 0.00
2 හෑගල්ල ම.වි. 11 9 81.82 2 18.18 0 0.00
3 බෝධිරාජ ම.වි. 30 23 76.67 7 23.33 0 0.00
4 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 61 46 75.41 13 21.31 2 3.28
5 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 61 46 75.41 15 24.59 0 0.00
6 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 14 10 71.43 3 21.43 1 7.14
7 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 27 19 70.37 6 22.22 2 7.41
8 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 12 8 66.67 4 33.33 0 0.00
9 අලුත්වල ම.වි. 28 17 60.71 11 39.29 0 0.00
10 ශ්‍රීපති ම.වි. 34 20 58.82 10 29.41 4 11.76
11 බටපොල ම.ම.වි. 60 35 58.33 23 38.33 2 3.33
12 මාදම්පා ම.ම.වි. 19 11 57.89 5 26.32 3 15.79
13 රෝහණ විදුහල 14 8 57.14 6 42.86 0 0.00
14 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 15 7 46.67 5 33.33 3 20.00
15 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 18 7 38.89 7 38.89 4 22.22
16 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 8 3 37.50 5 62.5 0 0.00
17 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 9 3 33.33 5 55.56 1 11.11
18 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
19 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 29 9 31.03 17 58.62 3 10.34
20 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 4 0 0.00 4 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 122 92 75.41 23 18.85 7 5.74
2 රේවත ජාතික පාසල 32 23 71.88 7 21.88 2 6.25
3 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 18 10 55.56 6 33.33 2 11.11
4 දේවානන්ද විද්‍යාලය 85 46 54.12 23 27.06 16 18.82
5 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 38 20 52.63 8 21.05 10 26.32
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
2 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 බටපොල ම.ම.වි. 21 16 76.19 4 19.05 1 4.76
4 රෝහණ විදුහල 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
5 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 42 28 66.67 10 23.81 4 9.52
6 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 86 54 62.79 25 29.07 7 8.14
7 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 23 13 56.52 7 30.43 3 13.04
8 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 21 11 52.38 7 33.33 3 14.29
9 බෝධිරාජ ම.වි. 33 17 51.52 11 33.33 5 15.15
10 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
11 හෑගල්ල ම.වි. 18 9 50.00 4 22.22 5 27.78
12 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 13 6 46.15 5 38.46 2 15.38
13 අලුත්වල ම.වි. 10 4 40.00 4 40 2 20.00
14 මාදම්පා ම.ම.වි. 11 4 36.36 3 27.27 4 36.36
15 ශ්‍රීපති ම.වි. 22 4 18.18 6 27.27 12 54.55
16 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 6 1 16.67 2 33.33 3 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 13 5 38.46 7 53.85 1 7.69
2 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 26 10 38.46 10 38.46 6 23.08
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 බටපොල ම.ම.වි. 23 9 39.13 11 47.83 3 13.04
2 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 13 4 30.77 7 53.85 2 15.38
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 10 6 60.00 4 40 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
2 බටපොල ම.ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.