උසස් පෙළ 2017 Akuressa ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 73 30 41.10 33 45.21 10 13.70
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 34 7 20.59 20 58.82 7 20.59
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
2 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 4 0 0.00 0 0 4 100.00
3 මාරඹ ම.වි. 2 0 0.00 1 50 1 50.00
4 අතුරලිය ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 81 37 45.68 28 34.57 16 19.75
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 42 17 40.48 16 38.1 9 21.43
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
2 අතුරලිය ම.වි. 5 1 20.00 4 80 0 0.00
3 මාරඹ ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
4 දෙනිපිටිය ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 83 79 95.18 4 4.82 0 0.00
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 79 70 88.61 9 11.39 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 විල්පිට ම.වි. 9 9 100.00 0 0 0 0.00
3 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 18 16 88.89 2 11.11 0 0.00
4 දෙනිපිටිය ම.වි. 15 13 86.67 1 6.67 1 6.67
5 හල්ලල ම.වි. 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
6 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
7 හොරගොඩ ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
8 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 22 18 81.82 4 18.18 0 0.00
9 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
10 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 22 16 72.73 5 22.73 1 4.55
11 අකුරැස්ස ම.වි. 57 40 70.18 13 22.81 4 7.02
12 මාරඹ ම.වි. 11 7 63.64 4 36.36 0 0.00
13 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 13 8 61.54 4 30.77 1 7.69
14 දම්පැල්ල ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
15 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
16 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 31 14 45.16 11 35.48 6 19.35
17 මලිදුව ම.වි. 17 7 41.18 5 29.41 5 29.41
18 අතුරලිය ම.වි. 5 2 40.00 3 60 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 86 72 83.72 11 12.79 3 3.49
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 53 36 67.92 12 22.64 5 9.43
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 5 5 100.00 0 0 0 0.00
2 විල්පිට ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 මාරඹ ම.වි. 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
4 දෙනිපිටිය ම.වි. 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00
5 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
6 අකුරැස්ස ම.වි. 14 7 50.00 7 50 0 0.00
7 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 8 2 25.00 3 37.5 3 37.50
8 අතුරලිය ම.වි. 6 1 16.67 5 83.33 0 0.00
9 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 7 1 14.29 5 71.43 1 14.29
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මලිදුව ම.වි. 14 4 28.57 8 57.14 2 14.29
2 දෙනිපිටිය ම.වි. 11 3 27.27 5 45.45 3 27.27
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 දෙනිපිටිය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
2 අතුරලිය ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
3 මලිදුව ම.වි. 13 7 53.85 4 30.77 2 15.38

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.