උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 52 41 78.85 36 32 88.89 88 73 82.95
Walasmulla 39 26 66.67 28 26 92.86 67 52 77.61
Tangalle 22 14 63.64 29 24 82.76 51 38 74.51
Deniyaya 22 14 63.64 35 23 65.71 57 37 64.91
Mulatiyana 47 25 53.19 47 36 76.60 94 61 64.89
Galle 50 28 56.00 34 25 73.53 84 53 63.10
Hambantota 38 23 60.53 20 13 65.00 58 36 62.07
Akuressa 19 12 63.16 10 6 60.00 29 18 62.07
Ambalangoda 19 12 63.16 23 13 56.52 42 25 59.52
Udugama 19 10 52.63 13 8 61.54 32 18 56.25
Elpitiya 38 18 47.37 32 20 62.50 70 38 54.29
Province 365 223 61.10 307 226 73.62 672 449 66.82
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 අර්ෆා ම.ම.වි. 10 10 100.00 0 0 0 0.00
4 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 7 7 100.00 0 0 0 0.00
5 දෙබරවැව ම.ම.වි. 10 9 90.00 1 10 0 0.00
6 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 22 16 72.73 6 27.27 0 0.00
7 මාතර ම.ම.වි. 26 18 69.23 7 26.92 1 3.85
8 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 16 11 68.75 5 31.25 0 0.00
9 ආනන්ද ම.ම.වි. 14 9 64.29 3 21.43 2 14.29
10 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
11 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
12 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 10 6 60.00 4 40 0 0.00
13 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 20 12 60.00 5 25 3 15.00
14 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 5 3 60.00 2 40 0 0.00
15 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 10 6 60.00 4 40 0 0.00
16 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29
17 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 18 10 55.56 8 44.44 0 0.00
18 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 4 2 50.00 2 50 0 0.00
19 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 8 4 50.00 3 37.5 1 12.50
20 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 2 1 50.00 0 0 1 50.00
21 නෙළුව ජාතික පාසල 11 5 45.45 6 54.55 0 0.00
22 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 13 5 38.46 6 46.15 2 15.38
23 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 8 3 37.50 4 50 1 12.50
24 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 24 9 37.50 11 45.83 4 16.67
25 කතළුව ම.ම වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
26 තිහගොඩ ජාතික පාසල 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
27 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 පිටබැද්දර ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
2 දෙනිපිටිය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
4 තලුන්න ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
5 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
6 විහාරගල ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
7 අතුරලිය ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
8 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 8 6 75.00 2 25 0 0.00
9 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 18 12 66.67 6 33.33 0 0.00
10 මාගෙදර ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
11 මලිදුව ම.වි. 13 7 53.85 4 30.77 2 15.38
12 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
13 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
14 බටපොල ම.ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
15 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 12 4 33.33 6 50 2 16.67
16 පැලෑන සිරි වජිරඥාණ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.