උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Galle 850 396 46.59 599 433 72.29 1449 829 57.21
Matara 873 447 51.20 536 354 66.04 1409 801 56.85
Walasmulla 330 152 46.06 217 148 68.20 547 300 54.84
Tangalle 201 96 47.76 192 118 61.46 393 214 54.45
Hambantota 165 73 44.24 127 80 62.99 292 153 52.40
Mulatiyana 66 23 34.85 46 32 69.57 112 55 49.11
Ambalangoda 365 141 38.63 210 138 65.71 575 279 48.52
Akuressa 117 37 31.62 88 54 61.36 205 91 44.39
Elpitiya 129 37 28.68 87 54 62.07 216 91 42.13
Deniyaya 44 9 20.45 25 14 56.00 69 23 33.33
Udugama 10 0 0.00 9 4 44.44 19 4 21.05
Province 3150 1411 44.79 2136 1429 66.90 5286 2840 53.73
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
3 අර්ෆා ම.ම.වි. 14 11 78.57 3 21.43 0 0.00
4 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 216 165 76.39 38 17.59 13 6.02
5 දෙනියාය ම.ම.වි 3 2 66.67 0 0 1 33.33
6 රාහුල විද්‍යාලය 187 122 65.24 45 24.06 20 10.70
7 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 80 48 60.00 22 27.5 10 12.50
8 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 142 85 59.86 44 30.99 13 9.15
9 මහින්ද විද්‍යාලය 132 73 55.30 34 25.76 25 18.94
10 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 89 48 53.93 27 30.34 14 15.73
11 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 54 29 53.70 16 29.63 9 16.67
12 ආනන්ද ම.ම.වි. 40 21 52.50 11 27.5 8 20.00
13 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 46 24 52.17 16 34.78 6 13.04
14 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 152 79 51.97 52 34.21 21 13.82
15 සුරියවැව ජාතික පාසල 27 14 51.85 6 22.22 7 25.93
16 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 22 11 50.00 5 22.73 6 27.27
17 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 159 79 49.69 57 35.85 23 14.47
18 දෙබරවැව ම.ම.වි. 43 21 48.84 8 18.6 14 32.56
19 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 80 39 48.75 22 27.5 19 23.75
20 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 64 31 48.44 26 40.63 7 10.94
21 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 118 54 45.76 35 29.66 29 24.58
22 කටුවන ජාතික පාසල 11 5 45.45 6 54.55 0 0.00
23 රේවත ජාතික පාසල 12 5 41.67 3 25 4 33.33
24 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 73 30 41.10 33 45.21 10 13.70
25 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 15 6 40.00 4 26.67 5 33.33
26 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 51 20 39.22 14 27.45 17 33.33
27 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 18 7 38.89 7 38.89 4 22.22
28 දේවානන්ද විද්‍යාලය 101 39 38.61 36 35.64 26 25.74
29 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 138 49 35.51 64 46.38 25 18.12
30 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 3 1 33.33 0 0 2 66.67
31 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 3 1 33.33 0 0 2 66.67
32 සුචී ජාතික පාසල 12 4 33.33 3 25 5 41.67
33 මාතර ම.ම.වි. 82 27 32.93 30 36.59 25 30.49
34 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 50 16 32.00 23 46 11 22.00
35 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 115 36 31.30 48 41.74 31 26.96
36 මහානාග ජාතික පාසල 7 2 28.57 0 0 5 71.43
37 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 11 3 27.27 6 54.55 2 18.18
38 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 22 6 27.27 9 40.91 7 31.82
39 තිහගොඩ ජාතික පාසල 11 3 27.27 2 18.18 6 54.55
40 විජිත ම.ම.වි. 23 6 26.09 7 30.43 10 43.48
41 ගාමිණී ම.ම.වි. 8 2 25.00 6 75 0 0.00
42 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 20 5 25.00 11 55 4 20.00
43 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 20 5 25.00 13 65 2 10.00
44 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 13 3 23.08 10 76.92 0 0.00
45 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 54 12 22.22 22 40.74 20 37.04
46 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 34 7 20.59 20 58.82 7 20.59
47 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 27 4 14.81 11 40.74 12 44.44
48 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 18 1 5.56 10 55.56 7 38.89
49 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 18 1 5.56 10 55.56 7 38.89
50 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 2 0 0.00 2 100 0 0.00
51 වඳුරඹ ම.ම.වි. 5 0 0.00 0 0 5 100.00
52 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 6 0 0.00 6 100 0 0.00
53 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 4 0 0.00 0 0 4 100.00
54 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 6 0 0.00 4 66.67 2 33.33
55 කතළුව ම.ම වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
56 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
57 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 1 0 0.00 1 100 0 0.00
58 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 5 0 0.00 4 80 1 20.00
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
4 ‍මොදරවාන ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
5 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
6 බෝලාන ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
7 මාකඳුර ම.ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
8 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 32 22 68.75 8 25 2 6.25
9 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 8 5 62.50 1 12.5 2 25.00
10 මිද්දෙණිය ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
11 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 5 3 60.00 1 20 1 20.00
12 අමුගොඩ ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
13 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
14 රන්න ම.වි. 4 2 50.00 1 25 1 25.00
15 තලාව ම.වි. 4 2 50.00 0 0 2 50.00
16 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 4 2 50.00 2 50 0 0.00
17 විහාරගල ම.වි. 6 3 50.00 2 33.33 1 16.67
18 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 25 11 44.00 7 28 7 28.00
19 යටියන ම.වි. 5 2 40.00 1 20 2 40.00
20 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 33 13 39.39 14 42.42 6 18.18
21 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 23 8 34.78 5 21.74 10 43.48
22 තල්පාවිල ම.ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
23 මාදම්පා ම.ම.වි. 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
24 බටපොල ම.ම.වි. 7 2 28.57 2 28.57 3 42.86
25 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 32 9 28.13 13 40.63 10 31.25
26 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 11 3 27.27 2 18.18 6 54.55
27 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 19 5 26.32 2 10.53 12 63.16
28 කොටුව ජනාධිපති වි. 16 4 25.00 10 62.5 2 12.50
29 ගිංතොට ම.වි. 8 2 25.00 2 25 4 50.00
30 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 20 5 25.00 11 55 4 20.00
31 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 5 1 20.00 2 40 2 40.00
32 කෝංගල ම.ම.වි. 5 1 20.00 3 60 1 20.00
33 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 49 9 18.37 19 38.78 21 42.86
34 මිරිස්වත්ත ම.වි. 7 1 14.29 3 42.86 3 42.86
35 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 24 3 12.50 4 16.67 17 70.83
36 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 20 2 10.00 10 50 8 40.00
37 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
38 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 4 0 0.00 1 25 3 75.00
39 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 7 0 0.00 3 42.86 4 57.14
40 යටගල ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
41 ඇලකාක ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
42 මහානාම ම.වි. 5 0 0.00 2 40 3 60.00
43 ගෝනගල ම.වි. 3 0 0.00 3 100 0 0.00
44 ඉල්මා ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
45 කහදූව ම.වි. 4 0 0.00 2 50 2 50.00
46 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
47 ඕපාත ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
48 පෝද්දිවල ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
49 උඩුගම ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
50 මාගෙදර ම.වි. 4 0 0.00 2 50 2 50.00
51 උඩයාල ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
52 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
53 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
54 උනවටුන ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
55 නිහිළුව ම.වි 2 0 0.00 1 50 1 50.00
56 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
57 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 4 0 0.00 0 0 4 100.00
58 තිස්සමහාරාම ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
59 මාරඹ ම.වි. 2 0 0.00 1 50 1 50.00
60 අතුරලිය ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
61 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 3 0 0.00 0 0 3 100.00
62 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 1 0 0.00 0 0 1 100.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.