උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 191 138 72.25 65 53 81.54 256 191 74.61
Mulatiyana 88 66 75.00 63 46 73.02 151 112 74.17
Udugama 54 38 70.37 25 15 60.00 79 53 67.09
Galle 124 79 63.71 88 61 69.32 212 140 66.04
Deniyaya 47 25 53.19 56 39 69.64 103 64 62.14
Walasmulla 73 44 60.27 29 16 55.17 102 60 58.82
Elpitiya 90 51 56.67 37 22 59.46 127 73 57.48
Hambantota 87 36 41.38 45 32 71.11 132 68 51.52
Tangalle 57 18 31.58 53 32 60.38 110 50 45.45
Ambalangoda 75 28 37.33 35 14 40.00 110 42 38.18
Akuressa 25 7 28.00 7 5 71.43 32 12 37.50
Province 911 530 58.18 503 335 66.60 1414 865 61.17
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 නෙළුව ජාතික පාසල 16 16 100.00 0 0 0 0.00
2 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 අර්ෆා ම.ම.වි. 19 19 100.00 0 0 0 0.00
4 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 40 40 100.00 0 0 0 0.00
5 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 37 33 89.19 3 8.11 1 2.70
6 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 27 20 74.07 7 25.93 0 0.00
7 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 44 30 68.18 14 31.82 0 0.00
8 මාතර ම.ම.වි. 94 64 68.09 26 27.66 4 4.26
9 ආනන්ද ම.ම.වි. 54 36 66.67 17 31.48 1 1.85
10 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 14 9 64.29 5 35.71 0 0.00
11 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
12 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 33 19 57.58 11 33.33 3 9.09
13 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 24 13 54.17 11 45.83 0 0.00
14 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 23 12 52.17 10 43.48 1 4.35
15 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 26 13 50.00 11 42.31 2 7.69
16 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 26 13 50.00 11 42.31 2 7.69
17 තිහගොඩ ජාතික පාසල 6 3 50.00 3 50 0 0.00
18 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 29 14 48.28 13 44.83 2 6.90
19 දෙබරවැව ම.ම.වි. 42 18 42.86 19 45.24 5 11.90
20 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 36 15 41.67 16 44.44 5 13.89
21 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 36 15 41.67 19 52.78 2 5.56
22 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 13 5 38.46 7 53.85 1 7.69
23 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 26 10 38.46 10 38.46 6 23.08
24 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 10 3 30.00 5 50 2 20.00
25 කතළුව ම.ම වි. 4 1 25.00 1 25 2 50.00
26 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 4 1 25.00 2 50 1 25.00
27 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 8 1 12.50 7 87.5 0 0.00
28 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 10 0 0.00 7 70 3 30.00
29 සහිරා ජාතික පාසල 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 43 36 83.72 6 13.95 1 2.33
2 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 16 13 81.25 3 18.75 0 0.00
3 තලුන්න ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
4 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 18 10 55.56 8 44.44 0 0.00
5 පිටබැද්දර ම.වි. 7 3 42.86 4 57.14 0 0.00
6 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 27 11 40.74 7 25.93 9 33.33
7 බටපොල ම.ම.වි. 23 9 39.13 11 47.83 3 13.04
8 මාගෙදර ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
9 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 13 4 30.77 7 53.85 2 15.38
10 මලිදුව ම.වි. 14 4 28.57 8 57.14 2 14.29
11 දෙනිපිටිය ම.වි. 11 3 27.27 5 45.45 3 27.27
12 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
13 විහාරගල ම.වි. 4 1 25.00 3 75 0 0.00
14 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 11 2 18.18 7 63.64 2 18.18

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.