උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Deniyaya 417 310 74.34 225 202 89.78 642 512 79.75
Akuressa 197 136 69.04 120 103 85.83 317 239 75.39
Mulatiyana 164 108 65.85 80 70 87.50 244 178 72.95
Udugama 134 88 65.67 73 62 84.93 207 150 72.46
Matara 813 557 68.51 230 191 83.04 1043 748 71.72
Galle 1285 850 66.15 524 433 82.63 1809 1283 70.92
Walasmulla 196 129 65.82 77 61 79.22 273 190 69.60
Ambalangoda 610 365 59.84 239 199 83.26 849 564 66.43
Tangalle 231 138 59.74 159 118 74.21 390 256 65.64
Hambantota 399 211 52.88 194 161 82.99 593 372 62.73
Elpitiya 411 228 55.47 125 97 77.60 536 325 60.63
Province 4857 3120 64.24 2046 1697 82.94 6903 4817 69.78
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තිහගොඩ ජාතික පාසල 8 8 100.00 0 0 0 0.00
2 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 45 44 97.78 1 2.22 0 0.00
3 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 63 58 92.06 4 6.35 1 1.59
4 කතළුව ම.ම වි. 9 8 88.89 1 11.11 0 0.00
5 දෙනියාය ම.ම.වි 82 72 87.80 8 9.76 2 2.44
6 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 80 70 87.50 10 12.5 0 0.00
7 කොට‍පොල ම.වි 31 27 87.10 2 6.45 2 6.45
8 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 107 91 85.05 15 14.02 1 0.93
9 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 105 89 84.76 11 10.48 5 4.76
10 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 44 37 84.09 6 13.64 1 2.27
11 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 86 72 83.72 11 12.79 3 3.49
12 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 66 55 83.33 8 12.12 3 4.55
13 අර්ෆා ම.ම.වි. 33 27 81.82 6 18.18 0 0.00
14 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 5 4 80.00 1 20 0 0.00
15 දෙබරවැව ම.ම.වි. 109 86 78.90 21 19.27 2 1.83
16 නෙළුව ජාතික පාසල 23 18 78.26 5 21.74 0 0.00
17 මහානාග ජාතික පාසල 17 13 76.47 3 17.65 1 5.88
18 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 34 26 76.47 6 17.65 2 5.88
19 කටුවන ජාතික පාසල 17 13 76.47 2 11.76 2 11.76
20 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 122 92 75.41 23 18.85 7 5.74
21 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 52 39 75.00 12 23.08 1 1.92
22 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
23 මහින්ද විද්‍යාලය 78 58 74.36 15 19.23 5 6.41
24 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 66 49 74.24 17 25.76 0 0.00
25 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 41 30 73.17 10 24.39 1 2.44
26 මින්හාත් ජාතික පාසල 11 8 72.73 2 18.18 1 9.09
27 රේවත ජාතික පාසල 32 23 71.88 7 21.88 2 6.25
28 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 31 22 70.97 7 22.58 2 6.45
29 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 44 31 70.45 7 15.91 6 13.64
30 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 45 31 68.89 11 24.44 3 6.67
31 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 53 36 67.92 12 22.64 5 9.43
32 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
33 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 95 63 66.32 23 24.21 9 9.47
34 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 95 63 66.32 23 24.21 9 9.47
35 මාතර ම.ම.වි. 59 39 66.10 14 23.73 6 10.17
36 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 56 37 66.07 14 25 5 8.93
37 රාහුල විද්‍යාලය 104 68 65.38 34 32.69 2 1.92
38 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 23 15 65.22 7 30.43 1 4.35
39 වඳුරඹ ම.ම.වි. 25 15 60.00 5 20 5 20.00
40 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 143 85 59.44 39 27.27 19 13.29
41 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 92 53 57.61 33 35.87 6 6.52
42 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 70 40 57.14 12 17.14 18 25.71
43 විජිත ම.ම.වි. 37 21 56.76 11 29.73 5 13.51
44 ආනන්ද ම.ම.වි. 81 45 55.56 25 30.86 11 13.58
45 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 18 10 55.56 6 33.33 2 11.11
46 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 72 40 55.56 20 27.78 12 16.67
47 දේවානන්ද විද්‍යාලය 85 46 54.12 23 27.06 16 18.82
48 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 30 16 53.33 13 43.33 1 3.33
49 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 64 34 53.13 25 39.06 5 7.81
50 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 38 20 52.63 8 21.05 10 26.32
51 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 69 36 52.17 20 28.99 13 18.84
52 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 12 6 50.00 4 33.33 2 16.67
53 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 24 12 50.00 9 37.5 3 12.50
54 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 50 24 48.00 21 42 5 10.00
55 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 19 9 47.37 6 31.58 4 21.05
56 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 47 21 44.68 23 48.94 3 6.38
57 සුරියවැව ජාතික පාසල 9 4 44.44 4 44.44 1 11.11
58 ගාමිණී ම.ම.වි. 36 16 44.44 16 44.44 4 11.11
59 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 12 5 41.67 7 58.33 0 0.00
60 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 12 5 41.67 3 25 4 33.33
61 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 43 17 39.53 16 37.21 10 23.26
62 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 17 6 35.29 1 5.88 10 58.82
63 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 12 4 33.33 6 50 2 16.67
64 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 52 15 28.85 29 55.77 8 15.38
65 සුචී ජාතික පාසල 21 5 23.81 12 57.14 4 19.05
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 ‍මොදරවාන ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
4 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 5 5 100.00 0 0 0 0.00
5 බෙලිදෙණිය ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
6 ඕපාත ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
7 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
8 විල්පිට ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
9 හොරේවෙල ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
10 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
11 මීගස්ආර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
12 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 1 1 100.00 0 0 0 0.00
13 රිටිගහයාය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
14 පිටදෙණිය ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
15 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
16 අත්තනයාල ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
17 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
18 දබරැල්ල ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
19 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
20 මුරවැසිහේන ම.වි 2 2 100.00 0 0 0 0.00
21 අලපලාදෙණිය ම.වි. 9 9 100.00 0 0 0 0.00
22 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
23 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
24 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 5 5 100.00 0 0 0 0.00
25 බෙංගමුව ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
26 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
27 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
28 ගන්දර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
29 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 17 16 94.12 0 0 1 5.88
30 කඹුරුගමුව ම.වි. 9 8 88.89 0 0 1 11.11
31 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 25 22 88.00 3 12 0 0.00
32 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 8 7 87.50 0 0 1 12.50
33 බලගොඩ ම.වි. 31 27 87.10 2 6.45 2 6.45
34 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 38 33 86.84 5 13.16 0 0.00
35 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
36 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
37 ඉල්මා ම.වි. 6 5 83.33 0 0 1 16.67
38 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 40 33 82.50 7 17.5 0 0.00
39 සුධර්මා ම.වි. 11 9 81.82 1 9.09 1 9.09
40 ඕවිටිගමුව ක.වි. 5 4 80.00 0 0 1 20.00
41 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 20 16 80.00 4 20 0 0.00
42 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 20 16 80.00 4 20 0 0.00
43 කළුබෝවිටියන ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
44 ඕල්කට් ම.වි. 5 4 80.00 0 0 1 20.00
45 කොටුව ජනාධිපති වි. 23 18 78.26 3 13.04 2 8.70
46 පිටබැද්දර ම.වි. 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11
47 පල්ලෙගම ම.වි. 18 14 77.78 4 22.22 0 0.00
48 බටපොල ම.ම.වි. 21 16 76.19 4 19.05 1 4.76
49 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 8 6 75.00 0 0 2 25.00
50 පොල්පගොඩ ම.වි. 4 3 75.00 0 0 1 25.00
51 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 14 10 71.43 3 21.43 1 7.14
52 මාරඹ ම.වි. 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
53 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
54 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 24 17 70.83 7 29.17 0 0.00
55 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 35 24 68.57 9 25.71 2 5.71
56 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 22 15 68.18 3 13.64 4 18.18
57 ගොඩඋඩ ම.වි. 15 10 66.67 4 26.67 1 6.67
58 තලල්ල දකුණ ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
59 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 9 6 66.67 3 33.33 0 0.00
60 නියාගම විජිත ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
61 අපරැක්ක ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
62 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
63 විහාරගල ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
64 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 42 28 66.67 10 23.81 4 9.52
65 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 6 4 66.67 2 33.33 0 0.00
66 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
67 රෝහණ විදුහල 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
68 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 9 6 66.67 2 22.22 1 11.11
69 ඉඳුරුව ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
70 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 56 37 66.07 14 25 5 8.93
71 ඇලකාක ම.වි. 26 17 65.38 7 26.92 2 7.69
72 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 23 15 65.22 6 26.09 2 8.70
73 මාකඳුර ම.ම.වි. 14 9 64.29 5 35.71 0 0.00
74 පෝද්දිවල ම.වි. 11 7 63.64 3 27.27 1 9.09
75 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 19 12 63.16 6 31.58 1 5.26
76 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 86 54 62.79 25 29.07 7 8.14
77 මහාබෝධි ම.වි. 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
78 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 13 8 61.54 2 15.38 3 23.08
79 කහදූව ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
80 ගණේගොඩ ම.වි. 5 3 60.00 1 20 1 20.00
81 බෝලාන ම.වි. 20 12 60.00 5 25 3 15.00
82 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 10 6 60.00 4 40 0 0.00
83 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 15 9 60.00 2 13.33 4 26.67
84 දෙබොක්කාව ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
85 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 17 10 58.82 5 29.41 2 11.76
86 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 7 4 57.14 0 0 3 42.86
87 බඳගිරිය ම.වි. 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29
88 දෙනිපිටිය ම.වි. 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00
89 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 23 13 56.52 7 30.43 3 13.04
90 රෝහණ ම.වි. 9 5 55.56 3 33.33 1 11.11
91 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 13 7 53.85 5 38.46 1 7.69
92 මාගෙදර ම.වි. 13 7 53.85 4 30.77 2 15.38
93 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 21 11 52.38 7 33.33 3 14.29
94 බෝධිරාජ ම.වි. 33 17 51.52 11 33.33 5 15.15
95 බෙරලපනාතර ම.වි. 33 17 51.52 11 33.33 5 15.15
96 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
97 අකුරැස්ස ම.වි. 14 7 50.00 7 50 0 0.00
98 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
99 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 6 3 50.00 0 0 3 50.00
100 හපුගල ම.වි. 12 6 50.00 5 41.67 1 8.33
101 හෑගල්ල ම.වි. 18 9 50.00 4 22.22 5 27.78
102 මාමඩල ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
103 මහානාම ම.වි. 12 6 50.00 6 50 0 0.00
104 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 2 1 50.00 0 0 1 50.00
105 මිරිස්වත්ත ම.වි. 8 4 50.00 2 25 2 25.00
106 තල්පාවිල ම.ම.වි. 10 5 50.00 3 30 2 20.00
107 ගුරුකන්ද ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
108 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
109 නිහිළුව ම.වි 6 3 50.00 2 33.33 1 16.67
110 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 15 7 46.67 6 40 2 13.33
111 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 13 6 46.15 5 38.46 2 15.38
112 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 24 11 45.83 5 20.83 8 33.33
113 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 29 12 41.38 8 27.59 9 31.03
114 අම්බලන්තොට ම.වි. 17 7 41.18 10 58.82 0 0.00
115 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 5 2 40.00 3 60 0 0.00
116 අලුත්වල ම.වි. 10 4 40.00 4 40 2 20.00
117 උඩුගම ම.වි. 15 6 40.00 5 33.33 4 26.67
118 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 5 2 40.00 2 40 1 20.00
119 දෑරංගල ම.වි. 10 4 40.00 4 40 2 20.00
120 උනවටුන ම.වි. 11 4 36.36 6 54.55 1 9.09
121 මාදම්පා ම.ම.වි. 11 4 36.36 3 27.27 4 36.36
122 ශාන්ත මරියා ම.වි. 6 2 33.33 0 0 4 66.67
123 තිස්සමහාරාම ම.වි. 30 10 33.33 11 36.67 9 30.00
124 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
125 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
126 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 9 3 33.33 4 44.44 2 22.22
127 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 9 3 33.33 3 33.33 3 33.33
128 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 18 6 33.33 7 38.89 5 27.78
129 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
130 ගිංතොට ම.වි. 27 9 33.33 6 22.22 12 44.44
131 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 14 4 28.57 5 35.71 5 35.71
132 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 7 2 28.57 4 57.14 1 14.29
133 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
134 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 8 2 25.00 3 37.5 3 37.50
135 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 8 2 25.00 3 37.5 3 37.50
136 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 5 1 20.00 3 60 1 20.00
137 ශ්‍රීපති ම.වි. 22 4 18.18 6 27.27 12 54.55
138 අතුරලිය ම.වි. 6 1 16.67 5 83.33 0 0.00
139 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 6 1 16.67 2 33.33 3 50.00
140 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 7 1 14.29 5 71.43 1 14.29
141 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 14 2 14.29 8 57.14 4 28.57
142 මඩකුඹුර ම.වි. 8 1 12.50 4 50 3 37.50
143 රන්න ම.වි. 12 1 8.33 8 66.67 3 25.00
144 යටියන ම.වි. 13 1 7.69 9 69.23 3 23.08
145 යටගල ම.වි. 13 1 7.69 5 38.46 7 53.85
146 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 2 0 0.00 2 100 0 0.00
147 මැදගංගොඩ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
148 අක්මීමන ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
149 දොරපෙ ම.වි. 2 0 0.00 1 50 1 50.00
150 ‍වරාපිටිය ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
151 උඩමලල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
152 අඟුලුගහ ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
153 මිද්දෙණිය ම.වි. 7 0 0.00 4 57.14 3 42.86
154 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 4 0 0.00 1 25 3 75.00
155 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
156 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
157 තෙලිකඩ ම.වි. 4 0 0.00 3 75 1 25.00
158 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
159 නාඳුගල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
160 රෝහණ ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
161 ගෝනගල ම.වි. 3 0 0.00 3 100 0 0.00
162 ඌරගහ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.