උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 697 379 54.38 497 364 73.24 1194 743 62.23
Walasmulla 202 97 48.02 279 195 69.89 481 292 60.71
Galle 885 431 48.70 724 496 68.51 1609 927 57.61
Ambalangoda 296 130 43.92 206 141 68.45 502 271 53.98
Tangalle 225 98 43.56 157 101 64.33 382 199 52.09
Akuressa 134 56 41.79 103 64 62.14 237 120 50.63
Hambantota 160 55 34.38 129 78 60.47 289 133 46.02
Elpitiya 97 26 26.80 60 34 56.67 157 60 38.22
Mulatiyana 47 17 36.17 49 19 38.78 96 36 37.50
Udugama 11 0 0.00 14 6 42.86 25 6 24.00
Deniyaya 23 3 13.04 14 1 7.14 37 4 10.81
Province 2777 1292 46.53 2232 1499 67.16 5009 2791 55.72
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 වඳුරඹ ම.ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 අර්ෆා ම.ම.වි. 15 12 80.00 2 13.33 1 6.67
3 කටුවන ජාතික පාසල 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00
4 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 224 173 77.23 37 16.52 14 6.25
5 රාහුල විද්‍යාලය 99 75 75.76 18 18.18 6 6.06
6 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 164 116 70.73 33 20.12 15 9.15
7 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
8 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 166 108 65.06 40 24.1 18 10.84
9 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 11 7 63.64 2 18.18 2 18.18
10 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
11 දේවානන්ද විද්‍යාලය 61 37 60.66 15 24.59 9 14.75
12 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 115 67 58.26 32 27.83 16 13.91
13 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 99 55 55.56 33 33.33 11 11.11
14 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 70 37 52.86 22 31.43 11 15.71
15 මහින්ද විද්‍යාලය 63 33 52.38 18 28.57 12 19.05
16 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 2 1 50.00 0 0 1 50.00
17 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
18 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 12 6 50.00 3 25 3 25.00
19 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 2 1 50.00 1 50 0 0.00
20 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 4 2 50.00 1 25 1 25.00
21 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 80 39 48.75 29 36.25 12 15.00
22 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 81 37 45.68 28 34.57 16 19.75
23 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 115 52 45.22 39 33.91 24 20.87
24 ආනන්ද ම.ම.වි. 38 17 44.74 16 42.11 5 13.16
25 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 57 25 43.86 19 33.33 13 22.81
26 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 37 16 43.24 14 37.84 7 18.92
27 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 73 31 42.47 26 35.62 16 21.92
28 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 78 33 42.31 33 42.31 12 15.38
29 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 12 5 41.67 4 33.33 3 25.00
30 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 42 17 40.48 16 38.1 9 21.43
31 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 47 19 40.43 17 36.17 11 23.40
32 මහානාග ජාතික පාසල 10 4 40.00 5 50 1 10.00
33 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 8 3 37.50 4 50 1 12.50
34 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 32 12 37.50 13 40.63 7 21.88
35 රේවත ජාතික පාසල 9 3 33.33 3 33.33 3 33.33
36 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
37 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
38 දෙබරවැව ම.ම.වි. 38 12 31.58 11 28.95 15 39.47
39 සුචී ජාතික පාසල 16 5 31.25 8 50 3 18.75
40 මාතර ම.ම.වි. 69 21 30.43 22 31.88 26 37.68
41 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 14 4 28.57 4 28.57 6 42.86
42 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 65 18 27.69 25 38.46 22 33.85
43 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 40 11 27.50 21 52.5 8 20.00
44 විජිත ම.ම.වි. 22 5 22.73 11 50 6 27.27
45 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 28 6 21.43 10 35.71 12 42.86
46 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 5 1 20.00 2 40 2 40.00
47 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 15 3 20.00 7 46.67 5 33.33
48 ගාමිණී ම.ම.වි. 10 2 20.00 4 40 4 40.00
49 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 39 7 17.95 22 56.41 10 25.64
50 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 35 6 17.14 13 37.14 16 45.71
51 සුරියවැව ජාතික පාසල 8 1 12.50 7 87.5 0 0.00
52 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 11 1 9.09 5 45.45 5 45.45
53 දෙනියාය ම.ම.වි 7 0 0.00 4 57.14 3 42.86
54 තිහගොඩ ජාතික පාසල 2 0 0.00 1 50 1 50.00
55 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 1 0 0.00 1 100 0 0.00
56 නෙළුව ජාතික පාසල 1 0 0.00 1 100 0 0.00
57 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 1 0 0.00 1 100 0 0.00
58 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 7 0 0.00 2 28.57 5 71.43
59 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 2 0 0.00 0 0 2 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මාකඳුර ම.ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
2 විහාරගල ම.වි. 3 2 66.67 0 0 1 33.33
3 නිහිළුව ම.වි 3 2 66.67 0 0 1 33.33
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 62 33 53.23 24 38.71 5 8.06
5 බෝලාන ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
6 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
7 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 7 3 42.86 3 42.86 1 14.29
8 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 5 2 40.00 0 0 3 60.00
9 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 54 20 37.04 24 44.44 10 18.52
10 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 39 14 35.90 14 35.9 11 28.21
11 කෝංගල ම.ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
12 කහදූව ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
13 දොරපෙ ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
14 ‍මොදරවාන ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
15 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 11 3 27.27 4 36.36 4 36.36
16 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 22 6 27.27 11 50 5 22.73
17 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 30 8 26.67 17 56.67 5 16.67
18 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
19 යටියන ම.වි. 4 1 25.00 2 50 1 25.00
20 මිද්දෙණිය ම.වි. 4 1 25.00 1 25 2 50.00
21 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 26 6 23.08 9 34.62 11 42.31
22 අතුරලිය ම.වි. 5 1 20.00 4 80 0 0.00
23 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 11 2 18.18 5 45.45 4 36.36
24 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 6 1 16.67 2 33.33 3 50.00
25 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 39 6 15.38 17 43.59 16 41.03
26 කොටුව ජනාධිපති වි. 14 2 14.29 4 28.57 8 57.14
27 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 16 2 12.50 8 50 6 37.50
28 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 8 1 12.50 2 25 5 62.50
29 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 11 1 9.09 5 45.45 5 45.45
30 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
31 මාරඹ ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
32 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
33 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 2 0 0.00 1 50 1 50.00
34 බටපොල ම.ම.වි. 5 0 0.00 4 80 1 20.00
35 දෙනිපිටිය ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
36 යටගල ම.වි. 2 0 0.00 1 50 1 50.00
37 මහානාම ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
38 ඇලකාක ම.වි. 6 0 0.00 3 50 3 50.00
39 මිරිස්වත්ත ම.වි. 3 0 0.00 0 0 3 100.00
40 තල්පාවිල ම.ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
41 තලල්ල දකුණ ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
42 මාගෙදර ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
43 මාදම්පා ම.ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
44 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 3 0 0.00 3 100 0 0.00
45 ගිංතොට ම.වි. 5 0 0.00 3 60 2 40.00
46 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
47 සුධර්මා ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
48 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
49 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
50 රන්න ම.වි. 8 0 0.00 6 75 2 25.00
51 දබරැල්ල ම.වි. 4 0 0.00 4 100 0 0.00
52 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
53 උනවටුන ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
54 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
55 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
56 රෝහණ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
57 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
58 පිටබැද්දර ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
59 මාගම ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.