උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Akuressa 414 324 78.26 145 129 88.97 559 453 81.04
Udugama 428 316 73.83 141 132 93.62 569 448 78.73
Mulatiyana 475 361 76.00 176 148 84.09 651 509 78.19
Hambantota 722 529 73.27 233 202 86.70 955 731 76.54
Elpitiya 600 438 73.00 148 130 87.84 748 568 75.94
Deniyaya 666 475 71.32 260 221 85.00 926 696 75.16
Walasmulla 696 506 72.70 251 193 76.89 947 699 73.81
Ambalangoda 782 538 68.80 174 154 88.51 956 692 72.38
Tangalle 505 344 68.12 183 148 80.87 688 492 71.51
Galle 1757 1183 67.33 555 446 80.36 2312 1629 70.46
Matara 1014 658 64.89 328 252 76.83 1342 910 67.81
Province 8059 5672 70.38 2594 2155 83.08 10653 7827 73.47
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 6 6 100.00 0 0 0 0.00
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 83 79 95.18 4 4.82 0 0.00
3 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 58 55 94.83 3 5.17 0 0.00
4 දෙබරවැව ම.ම.වි. 36 34 94.44 2 5.56 0 0.00
5 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 12 11 91.67 1 8.33 0 0.00
6 නෙළුව ජාතික පාසල 33 30 90.91 3 9.09 0 0.00
7 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 19 17 89.47 2 10.53 0 0.00
8 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 9 8 88.89 1 11.11 0 0.00
9 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 79 70 88.61 9 11.39 0 0.00
10 ආනන්ද ම.ම.වි. 46 40 86.96 6 13.04 0 0.00
11 සුරියවැව ජාතික පාසල 97 84 86.60 8 8.25 5 5.15
12 දේවානන්ද විද්‍යාලය 104 89 85.58 14 13.46 1 0.96
13 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 13 11 84.62 2 15.38 0 0.00
14 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 50 42 84.00 8 16 0 0.00
15 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 92 76 82.61 16 17.39 0 0.00
16 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 57 47 82.46 10 17.54 0 0.00
17 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 68 56 82.35 9 13.24 3 4.41
18 කොට‍පොල ම.වි 32 26 81.25 5 15.63 1 3.13
19 ගාමිණී ම.ම.වි. 32 26 81.25 6 18.75 0 0.00
20 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 85 69 81.18 14 16.47 2 2.35
21 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 110 89 80.91 20 18.18 1 0.91
22 දෙනියාය ම.ම.වි 68 55 80.88 10 14.71 3 4.41
23 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 199 159 79.90 38 19.1 2 1.01
24 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 74 59 79.73 15 20.27 0 0.00
25 මහානාග ජාතික පාසල 38 30 78.95 7 18.42 1 2.63
26 කටුවන ජාතික පාසල 52 41 78.85 10 19.23 1 1.92
27 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 14 11 78.57 2 14.29 1 7.14
28 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 41 32 78.05 9 21.95 0 0.00
29 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 120 92 76.67 25 20.83 3 2.50
30 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 120 92 76.67 25 20.83 3 2.50
31 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 85 65 76.47 18 21.18 2 2.35
32 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 72 55 76.39 17 23.61 0 0.00
33 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 121 92 76.03 27 22.31 2 1.65
34 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 80 60 75.00 14 17.5 6 7.50
35 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 61 45 73.77 13 21.31 3 4.92
36 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 22 16 72.73 6 27.27 0 0.00
37 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 68 49 72.06 19 27.94 0 0.00
38 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 39 28 71.79 8 20.51 3 7.69
39 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 14 10 71.43 2 14.29 2 14.29
40 අර්ෆා ම.ම.වි. 31 22 70.97 9 29.03 0 0.00
41 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 31 22 70.97 9 29.03 0 0.00
42 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 31 22 70.97 9 29.03 0 0.00
43 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 93 65 69.89 23 24.73 5 5.38
44 තිහගොඩ ජාතික පාසල 49 34 69.39 11 22.45 4 8.16
45 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 79 54 68.35 24 30.38 1 1.27
46 සුචී ජාතික පාසල 34 23 67.65 11 32.35 0 0.00
47 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 90 60 66.67 29 32.22 1 1.11
48 රේවත ජාතික පාසල 26 17 65.38 6 23.08 3 11.54
49 මාතර ම.ම.වි. 48 30 62.50 16 33.33 2 4.17
50 කතළුව ම.ම වි. 21 13 61.90 8 38.1 0 0.00
51 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
52 විජිත ම.ම.වි. 42 25 59.52 16 38.1 1 2.38
53 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 22 13 59.09 6 27.27 3 13.64
54 මහින්ද විද්‍යාලය 73 43 58.90 25 34.25 5 6.85
55 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 52 30 57.69 19 36.54 3 5.77
56 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 68 39 57.35 25 36.76 4 5.88
57 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 33 18 54.55 11 33.33 4 12.12
58 සහිරා ජාතික පාසල 11 6 54.55 4 36.36 1 9.09
59 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 42 22 52.38 18 42.86 2 4.76
60 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 38 19 50.00 17 44.74 2 5.26
61 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 41 20 48.78 19 46.34 2 4.88
62 වඳුරඹ ම.ම.වි. 50 23 46.00 19 38 8 16.00
63 රාහුල විද්‍යාලය 75 34 45.33 35 46.67 6 8.00
64 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 20 9 45.00 8 40 3 15.00
65 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 32 14 43.75 13 40.63 5 15.63
66 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 59 22 37.29 32 54.24 5 8.47
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ඕකන්දයාය ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
2 ඌරගහ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
3 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 8 8 100.00 0 0 0 0.00
4 මාගම ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
5 අමුගොඩ ම.වි. 7 7 100.00 0 0 0 0.00
6 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 14 14 100.00 0 0 0 0.00
7 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
8 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
9 පැලෑන සිරි වජිරඥාණ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
10 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
11 කන්දෙගොඩ ම.වි. 8 8 100.00 0 0 0 0.00
12 මහාබෝධි ම.වි. 11 11 100.00 0 0 0 0.00
13 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
14 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
15 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
16 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 14 14 100.00 0 0 0 0.00
17 හත්තක ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
18 වැලිපටන්විල ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
19 මාපලගම ම.ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
20 විල්පිට ම.වි. 9 9 100.00 0 0 0 0.00
21 රදනිආර ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
22 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
23 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
24 කිතලගම බටහිර ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
25 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
26 මුල්ගිරිගල ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
27 අම්බල ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
28 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
29 ගලගම ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
30 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 2 2 100.00 0 0 0 0.00
31 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
32 විහාරගල 550 ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
33 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 3 3 100.00 0 0 0 0.00
34 අරන්වෙල ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
35 හම්මෑලිය ක.වි. 9 9 100.00 0 0 0 0.00
36 පිටදෙණිය ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
37 කහවත්ත ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
38 පල්ලාවෙල ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
39 කහදූව ම.වි. 22 21 95.45 1 4.55 0 0.00
40 මහසෙන්පුර ම.වි. 16 15 93.75 1 6.25 0 0.00
41 පෝද්දිවල ම.වි. 28 26 92.86 2 7.14 0 0.00
42 කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි. 12 11 91.67 1 8.33 0 0.00
43 හඳුගල ම.වි. 11 10 90.91 1 9.09 0 0.00
44 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 10 9 90.00 1 10 0 0.00
45 කහඳ ම.වි. 9 8 88.89 1 11.11 0 0.00
46 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 18 16 88.89 2 11.11 0 0.00
47 රන්න ම.වි. 43 38 88.37 4 9.3 1 2.33
48 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 16 14 87.50 1 6.25 1 6.25
49 බටුවන්ගල ම.වි. 8 7 87.50 1 12.5 0 0.00
50 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 8 7 87.50 1 12.5 0 0.00
51 වීරියගම ම.වි. 8 7 87.50 1 12.5 0 0.00
52 දෙනිපිටිය ම.වි. 15 13 86.67 1 6.67 1 6.67
53 ඕපාත ම.වි. 29 25 86.21 4 13.79 0 0.00
54 නබඩගස්වැව ම.වි. 29 25 86.21 4 13.79 0 0.00
55 හල්ලල ම.වි. 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
56 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
57 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
58 අපරැක්ක ම.වි. 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
59 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 7 6 85.71 0 0 1 14.29
60 මුරුතවෙල ම.වි. 14 12 85.71 2 14.29 0 0.00
61 පල්ලෙගම ම.වි. 33 28 84.85 5 15.15 0 0.00
62 ගෝනගල ම.වි. 26 22 84.62 3 11.54 1 3.85
63 හව්පෙ ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
64 කැටියපේ ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
65 හොරගොඩ ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
66 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 17 14 82.35 3 17.65 0 0.00
67 ඇලකාක ම.වි. 50 41 82.00 9 18 0 0.00
68 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 11 9 81.82 2 18.18 0 0.00
69 හෑගල්ල ම.වි. 11 9 81.82 2 18.18 0 0.00
70 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 22 18 81.82 4 18.18 0 0.00
71 බෝලාන ම.වි. 11 9 81.82 2 18.18 0 0.00
72 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 43 35 81.40 8 18.6 0 0.00
73 ගණේගොඩ ම.වි. 16 13 81.25 3 18.75 0 0.00
74 නියාගම විජිත ම.වි. 16 13 81.25 3 18.75 0 0.00
75 බලගොඩ ම.වි. 32 26 81.25 5 15.63 1 3.13
76 ගිංතොට ම.වි. 26 21 80.77 5 19.23 0 0.00
77 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 41 33 80.49 7 17.07 1 2.44
78 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 46 37 80.43 9 19.57 0 0.00
79 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
80 පස්ගොඩ ම.වි. 10 8 80.00 0 0 2 20.00
81 මුරවැසිහේන ම.වි 5 4 80.00 1 20 0 0.00
82 උල්ලල ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
83 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 30 24 80.00 6 20 0 0.00
84 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 20 16 80.00 3 15 1 5.00
85 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 82 65 79.27 16 19.51 1 1.22
86 තලුන්න ම.වි. 52 41 78.85 10 19.23 1 1.92
87 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 33 26 78.79 5 15.15 2 6.06
88 බෙංගමුව ම.වි. 14 11 78.57 3 21.43 0 0.00
89 නවදගල ම.වි. 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00
90 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00
91 ශ්‍රී විපුලසාර ම.වි. 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11
92 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 13 10 76.92 1 7.69 2 15.38
93 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 26 20 76.92 6 23.08 0 0.00
94 උඩුගම ම.වි. 52 40 76.92 11 21.15 1 1.92
95 පොල්පගොඩ ම.වි. 26 20 76.92 6 23.08 0 0.00
96 අක්මීමන ම.වි. 26 20 76.92 6 23.08 0 0.00
97 බෝධිරාජ ම.වි. 30 23 76.67 7 23.33 0 0.00
98 බෙරලපනාතර ම.වි. 30 23 76.67 7 23.33 0 0.00
99 තිස්සමහාරාම ම.වි. 64 49 76.56 11 17.19 4 6.25
100 මිගහජදුර ම.වි. 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00
101 අලපලාදෙණිය ම.වි. 21 16 76.19 4 19.05 1 4.76
102 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 61 46 75.41 15 24.59 0 0.00
103 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 61 46 75.41 13 21.31 2 3.28
104 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 12 9 75.00 3 25 0 0.00
105 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
106 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 36 27 75.00 8 22.22 1 2.78
107 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 8 6 75.00 2 25 0 0.00
108 මැදගංගොඩ ම.වි. 8 6 75.00 1 12.5 1 12.50
109 බඳගිරිය ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
110 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
111 මහානාම ම.වි. 20 15 75.00 4 20 1 5.00
112 නාඳුගල ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
113 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
114 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 12 9 75.00 3 25 0 0.00
115 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
116 ගොඩඋඩ ම.වි. 12 9 75.00 2 16.67 1 8.33
117 සියාරපිටිය ම.වි. 11 8 72.73 2 18.18 1 9.09
118 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 22 16 72.73 5 22.73 1 4.55
119 ඕල්කට් ම.වි. 11 8 72.73 3 27.27 0 0.00
120 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 65 47 72.31 18 27.69 0 0.00
121 කෝංගල ම.ම.වි. 18 13 72.22 3 16.67 2 11.11
122 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 61 44 72.13 16 26.23 1 1.64
123 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 25 18 72.00 7 28 0 0.00
124 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
125 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 14 10 71.43 3 21.43 1 7.14
126 අඹගහහේන ම.වි. 21 15 71.43 3 14.29 3 14.29
127 දබරැල්ල ම.වි. 21 15 71.43 5 23.81 1 4.76
128 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 7 5 71.43 2 28.57 0 0.00
129 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 14 10 71.43 3 21.43 1 7.14
130 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 7 5 71.43 1 14.29 1 14.29
131 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 41 29 70.73 12 29.27 0 0.00
132 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 17 12 70.59 5 29.41 0 0.00
133 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 27 19 70.37 6 22.22 2 7.41
134 කොටුව ජනාධිපති වි. 37 26 70.27 8 21.62 3 8.11
135 අකුරැස්ස ම.වි. 57 40 70.18 13 22.81 4 7.02
136 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 30 21 70.00 8 26.67 1 3.33
137 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 98 68 69.39 26 26.53 4 4.08
138 මීගස්ආර ම.වි. 13 9 69.23 4 30.77 0 0.00
139 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 45 31 68.89 12 26.67 2 4.44
140 ශාන්ත මරියා ම.වි. 16 11 68.75 3 18.75 2 12.50
141 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 51 35 68.63 14 27.45 2 3.92
142 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 28 19 67.86 8 28.57 1 3.57
143 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 31 21 67.74 10 32.26 0 0.00
144 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 37 25 67.57 8 21.62 4 10.81
145 තලල්ල දකුණ ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
146 ‍මොදරවාන ම.වි. 27 18 66.67 8 29.63 1 3.70
147 අල්මිනා ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
148 බමුණුගම ම.වි. 12 8 66.67 4 33.33 0 0.00
149 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
150 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 12 8 66.67 4 33.33 0 0.00
151 අත්තනයාල ම.වි. 12 8 66.67 4 33.33 0 0.00
152 හොරේවෙල ම.වි. 15 10 66.67 4 26.67 1 6.67
153 කඹුරුගමුව ම.වි. 6 4 66.67 2 33.33 0 0.00
154 ඕමාර ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
155 දෙබොක්කාව ම.වි. 6 4 66.67 2 33.33 0 0.00
156 ඕවිටිගමුව ක.වි. 24 16 66.67 8 33.33 0 0.00
157 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 12 8 66.67 3 25 1 8.33
158 කම්බුස්සාවල ම.වි. 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00
159 රන්තොටුවිල ම.වි. 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67
160 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 38 25 65.79 10 26.32 3 7.89
161 තලාව ම.වි. 26 17 65.38 8 30.77 1 3.85
162 විහාරගල ම.වි. 26 17 65.38 8 30.77 1 3.85
163 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 77 50 64.94 19 24.68 8 10.39
164 රෝහණ ම.වි. 14 9 64.29 4 28.57 1 7.14
165 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 25 16 64.00 5 20 4 16.00
166 මාරඹ ම.වි. 11 7 63.64 4 36.36 0 0.00
167 රිටිගහයාය ම.වි. 11 7 63.64 3 27.27 1 9.09
168 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 19 12 63.16 7 36.84 0 0.00
169 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 8 5 62.50 2 25 1 12.50
170 මිද්දෙණිය ම.වි. 8 5 62.50 1 12.5 2 25.00
171 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
172 මාගෙදර ම.වි. 24 15 62.50 6 25 3 12.50
173 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 21 13 61.90 7 33.33 1 4.76
174 ගින්නලිය ම.වි. 21 13 61.90 8 38.1 0 0.00
175 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 13 8 61.54 4 30.77 1 7.69
176 යටියන ම.වි. 13 8 61.54 4 30.77 1 7.69
177 අලුත්වල ම.වි. 28 17 60.71 11 39.29 0 0.00
178 පිටබැද්දර ම.වි. 28 17 60.71 8 28.57 3 10.71
179 දෑරංගල ම.වි. 28 17 60.71 11 39.29 0 0.00
180 දම්පැල්ල ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
181 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
182 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 5 3 60.00 1 20 1 20.00
183 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
184 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 10 6 60.00 4 40 0 0.00
185 හියාරේ ම.වි 5 3 60.00 2 40 0 0.00
186 මාකඳුර ම.ම.වි. 49 29 59.18 13 26.53 7 14.29
187 ශ්‍රීපති ම.වි. 34 20 58.82 10 29.41 4 11.76
188 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 17 10 58.82 7 41.18 0 0.00
189 බටපොල ම.ම.වි. 60 35 58.33 23 38.33 2 3.33
190 උඩමලල ම.වි. 12 7 58.33 5 41.67 0 0.00
191 මාදම්පා ම.ම.වි. 19 11 57.89 5 26.32 3 15.79
192 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 19 11 57.89 7 36.84 1 5.26
193 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 52 30 57.69 20 38.46 2 3.85
194 රෝහණ විදුහල 14 8 57.14 6 42.86 0 0.00
195 කොග්ගල්ල ම.වි. 14 8 57.14 6 42.86 0 0.00
196 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 21 12 57.14 7 33.33 2 9.52
197 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00
198 රෝහණ ම.වි. 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00
199 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 44 25 56.82 11 25 8 18.18
200 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 44 25 56.82 11 25 8 18.18
201 ‍වරාපිටිය ම.වි. 16 9 56.25 7 43.75 0 0.00
202 කොටවාය ම.වි. 20 11 55.00 6 30 3 15.00
203 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 31 17 54.84 12 38.71 2 6.45
204 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 11 6 54.55 4 36.36 1 9.09
205 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 22 12 54.55 10 45.45 0 0.00
206 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 15 8 53.33 4 26.67 3 20.00
207 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 15 8 53.33 5 33.33 2 13.33
208 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 42 22 52.38 18 42.86 2 4.76
209 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 23 12 52.17 10 43.48 1 4.35
210 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 23 12 52.17 9 39.13 2 8.70
211 අම්බලන්තොට ම.වි. 29 15 51.72 11 37.93 3 10.34
212 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
213 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
214 උනවටුන ම.වි. 10 5 50.00 5 50 0 0.00
215 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
216 බෙරලිහෙල ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
217 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
218 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
219 දීයගහ බටහිර ම.වි. 4 2 50.00 1 25 1 25.00
220 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 10 5 50.00 4 40 1 10.00
221 කළුබෝවිටියන ම.වි. 16 8 50.00 5 31.25 3 18.75
222 කොකාවල ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
223 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
224 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 10 5 50.00 5 50 0 0.00
225 දොරපෙ ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
226 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 15 7 46.67 5 33.33 3 20.00
227 සුධර්මා ම.වි. 13 6 46.15 7 53.85 0 0.00
228 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 24 11 45.83 11 45.83 2 8.33
229 ගන්දර ම.වි. 11 5 45.45 5 45.45 1 9.09
230 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 31 14 45.16 11 35.48 6 19.35
231 තල්පාවිල ම.ම.වි. 21 9 42.86 12 57.14 0 0.00
232 මලිදුව ම.වි. 17 7 41.18 5 29.41 5 29.41
233 යටගල ම.වි. 32 13 40.63 12 37.5 7 21.88
234 ගුරුකන්ද ම.වි. 5 2 40.00 1 20 2 40.00
235 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 5 2 40.00 2 40 1 20.00
236 අතුරලිය ම.වි. 5 2 40.00 3 60 0 0.00
237 මොරයාය ම.වි. 5 2 40.00 3 60 0 0.00
238 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 18 7 38.89 7 38.89 4 22.22
239 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 8 3 37.50 5 62.5 0 0.00
240 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 8 3 37.50 2 25 3 37.50
241 මඩකුඹුර ම.වි. 24 9 37.50 11 45.83 4 16.67
242 හපුගල ම.වි. 16 6 37.50 7 43.75 3 18.75
243 උඩයාල ම.වි. 14 5 35.71 9 64.29 0 0.00
244 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 9 3 33.33 5 55.56 1 11.11
245 මාමඩල ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
246 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
247 අත්තුඩාව ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
248 පලපොත ම.වි. 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
249 දෙනගම ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
250 මිරිස්වත්ත ම.වි. 9 3 33.33 6 66.67 0 0.00
251 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 29 9 31.03 17 58.62 3 10.34
252 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 22 6 27.27 11 50 5 22.73
253 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 15 4 26.67 7 46.67 4 26.67
254 බෙලිදෙණිය ම.වි. 4 1 25.00 3 75 0 0.00
255 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 4 1 25.00 3 75 0 0.00
256 අඟුලුගහ ම.වි. 7 1 14.29 5 71.43 1 14.29
257 නිහිළුව ම.වි 11 1 9.09 9 81.82 1 9.09
258 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 13 1 7.69 12 92.31 0 0.00
259 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
260 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
261 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
262 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
263 දෙමටපිටිය ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
264 මැදවැලෑන ම.වි. 18 0 0.00 12 66.67 6 33.33
265 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 4 0 0.00 4 100 0 0.00
266 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 4 0 0.00 2 50 2 50.00
267 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
268 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
269 යටලමත්ත ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
270 නරාවල ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
271 එගොඩබැද්ද ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
272 තෙලිකඩ ම.වි. 4 0 0.00 4 100 0 0.00
273 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.