දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය - 2017 ජුලි
කාල සටහන

10 ශ්‍රේණිය

දිනය විෂයය වේලාව
2017.07.18
අඟහරුවාදා
ආගම I,II පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
2017.07.19
බදදා
සිංහල/ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය I,II
සිංහල/ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය III
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 01.30 දක්වා
2017.07.20
බ්‍රහස්පතින්දා
ඉතිහාසය I,
ඉතිහාසය II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 9.00 දක්වා
පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
2017.07.21
සිකුරාදා
තෙවන විෂය කාණ්ඩය I,II පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
2017.07.24
සදුදා
දෙවන විෂය කාණ්ඩය I,II
චිත්‍ර කලාව III
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 01.30 දක්වා
2017.07.25
අඟහරුවාදා
ඉංග්‍රීසි I,
ඉංග්‍රීසි II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 9.00 දක්වා
පෙ.ව. 09.30 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා
2017.07.26
බදදා
විද්‍යාව I,
විද්‍යාව II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 9.00 දක්වා
පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
2017.07.27
බ්‍රහස්පතින්දා
ගණිතය I,
ගණිතය II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 10.00 දක්වා
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 02.00 දක්වා
2017.07.28
සිකුරාදා
පළමු විෂය කාණ්ඩය I,II පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා

11 ශ්‍රේණිය

දිනය විෂයය වේලාව
2017.07.17
සදුදා
ආගම I,II පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
2017.07.18
අඟහරුවාදා
සිංහල/ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය I,II
සිංහල/ දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය III
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 01.30 දක්වා
2017.07.19
බදදා
ඉතිහාසය I,
ඉතිහාසය II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 9.00 දක්වා
පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
2017.07.20
බ්‍රහස්පතින්දා
තෙවන විෂය කාණ්ඩය I,II පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
2017.07.21
සිකුරාදා
පළමු විෂය කාණ්ඩය I,II පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
2017.07.24
සදුදා
ගණිතය I,
ගණිතය II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 10.00 දක්වා
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 02.00 දක්වා
2017.07.25
අඟහරුවාදා
විද්‍යාව I,
විද්‍යාව II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 9.00 දක්වා
පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
2017.07.26
බදදා
දෙවන විෂය කාණ්ඩය I,II
චිත්‍ර කලාව III
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 01.30 දක්වා
2017.07.27
බ්‍රහස්පතින්දා
ඉංග්‍රීසි I,
ඉංග්‍රීසි II
පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 9.00 දක්වා
පෙ.ව. 09.30 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා