ආයතනයේ නම වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය වලස්මුල්ල
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම ආර්.ඩබ්.ගමගේ මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 25
1AB 8
Type 2 32
Type 3 26
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 87
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 91
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2918
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3113
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2913
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2871
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3005
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2952
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2674
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2570
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2522
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1955
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1593

වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්