තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
තංගල්ල

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 10
1 C 20
Type 2 45
Type 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 103
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 108
 
Name With Initials
Position
Mobile No
C.U. WEERASEKARA
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-9776778
O.P.G. NIELANI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-5646760
P.B.K. DISSANAYAKA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-6907636
H.A.C.N. SAMARANAYAKE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
077-3303089
K.S.N. PERERA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-0360610
B.M.W. KEERTHI PIYAL
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-2616767
D.S.R.M. PREMASIRIRATHNA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8580102
W.M.T.D.M. WIJEKOON
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
070-2702708
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3017
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3114
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3194
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3085
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3256
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2965
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2938
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2794
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2662
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2524
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2511
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1799
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1551
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 15666
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 108 ලේඛණය