තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
තංගල්ල

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 10
1 C 20
Type 2 45
Type 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 103
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 108
Name With Initials
Position
B.L. MITHRAPALA
(SLEAS II - )
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
O.P.G. NIELANI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.B.K. DISSANAYAKA
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.A.D.KARUNARATHNA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
U.G.S. Kumara
(SLEAS III - විශේෂ අධ්‍යාපන)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
B.M.W. KEERTHI PIYAL
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.S.N. PERERA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
H.A.C.N. SAMARANAYAKE
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
N.E JAYASOORIYA
(SLEAS III - Art)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
L.M.Wickramasingha
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3017
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3114
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3194
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3085
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3256
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2965
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2938
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2794
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2662
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2524
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2511
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1799
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1551
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 15666
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 108 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 201 96 47.76 192 118 61.46
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 225 98 43.56 157 101 64.33
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 231 138 59.74 159 118 74.21
A - කලා විෂය ධාරාව 505 344 68.12 183 148 80.87
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 57 18 31.58 53 32 60.38
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 22 14 63.64 29 24 82.76
School Wise Analysis