ආයතනයේ නම තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය තංගල්ල
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම සී.යූ.වීරසේකර මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 10
1 C 20
Type 2 45
Type 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 103
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 108
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3017
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3114
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3194
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3085
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3256
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2965
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2938
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2794
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2662
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2524
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2511
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1799
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1551

තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්