හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
හම්බන්තොට

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 13
1 C 25
Type 2 55
Type 3 28
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 114
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 121
 
Name With Initials
Position
Mobile No
A.D.WASANTHA
(SLEAS II - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-2411036
PUBUDU MUTHUMALA
(SLEAS II - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4454695
A.G.SAMANTHI
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4467051
galaags@gmail.com
P.N.WIMALAKEERTHI
(SLEAS II - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
077-0854258
piumni@gmail.com
J.C.MUNASINGHA
(SLEAS II - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
077-0856617
K.H.KAMALASIRI
(SLEAS II - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-3213747
sharadavishvajith@gmali.com
K.G.T.SAMANTHIKA
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-2999748
thilani_samanthika@yahoo.com
H.K.DINUSHIKA
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8740116
K.A.C.RASANJALEE
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
075-9750283
rashi099@gmail.com
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5247
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5380
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5584
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5396
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4930
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4835
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4634
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4562
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4312
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3886
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 26537
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 121 ලේඛණය